HomeDe lijkverbrandingPagina 32

JPEG (Deze pagina), 715.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

4 .. ­ .._. x. Y aaa. M. ,1.. g
ik;

¥"l
"I _ 30 ...
l
dit gif geconserveerd worden, op een dwaling berust.
if I Wij kunnen dus uit dit alles aüeiden, dat er in het
ik bewaard blijven van het cadaver niet veel juridisch voor-
deel besloten ligt. Maar indien men volkomen zekerheid
wilde hebben, dat nimmer een misdadiger door het ge-
-1 i heim blijven zijner daad zijn gerechte straf ontging, dan
in ware niets eenvoudiger dan voor elk te verbranden lijk
l een voorafgaande schouwing verplichtend te stellen. 1 Daar-
g toe zijn dan aan het crematorium vaste ambtenaren
(coroneï, medecm véri/icatear) te verbinden, die door veel-
vuldige gewoonte een groote bekwaamheid in dit onder-
zoek zouden verkrijgen en een vasten waarborg geven.
ij Dan zou tevens de misdaad ommiddellvjlc ontdekt worden,
j de dader niet eerst kunnen ontsnappen, anderen daarom
des te meer van het plegen der daad worden afgesehrikt
en den Staat niet meer een verwijt kunnen treifen als ,,
iï dat van dr. Küchenmeister, redacteur van het Zetzfsclwift _i
K.? für Epidcwwjologie, die zich in deze woorden uitliet: ,,Die
criminelle Exhumation ist eigentlich in der That nichts
als ein nachtraglicher Versuoh, eine staatliche Unter-
lassungssiinde wieder gut zu machen."
ll
il _._._
i Niet onbelangrijk zijn ook de oeconomische voordeelen,
A die aan de toepassing der crematie verbonden zijn. In
jj twee richtingen toch bespaart men daarmede een aan-
merkelijke uitgave, zoowel in materiaal als in geld, die ·
j voor de nakomelingschap niet het geringste nut oplevert.
In de eerste plaats vermijdt men de groote begrafeniskosten.
” Reeds uit de Camera Obscwra zal men zich herinneren,
{ ' Volgens een wet van 1818 mag toch reeds, in geval van eenig
V vermoeden van misdaad, eerst na een gerechtelijke schouwing tot
ll bêgïêtvllllg XVOITIGH OV€I'g€g2t2l·I1.
l
i l · ·­ " " ·=» _ "` » <­· gj ··¥··A » ­ « · ­ »»-