HomeDe lijkverbrandingPagina 31

JPEG (Deze pagina), 721.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

9 Y _ _ ,_,,,,,,,. -., ,`..Y» ...v,.,......­r­a»­­·»«««·i.­..-­·­»- »~=­.:·­... ­··.­=¢:­»· «.·­·i·- ~~-···J ­ï' ‘
.. 29 ..
zijn ,,Pre'eis de T0xic0Z0gie" komt Oliapuis tot deze conclusie :
,,La découverte d’un poison dans le cadavre ne prouve
rien, si la maladie qui a précédé la mort n’a pas présenté
les symptömes caractéristiques qui suivent l’ingestion du
poison." Met andere woorden: indien niet vooraf ge- ‘
durende het ziekteverloop vermoedens van vergiftiging
gerezen zijn en zich daarbij werkelijk verschijnselen van
intoxicatie hebben voorgedaan, dan is men in het alge-
meen nog niet gerechtigd, indien langen tijd later in
het lijk vergiftige stoffen mochten worden aangetroffen,
deze aan een misdaad toe te schrijven en aan te nemen,
dat zij reeds van den beginne af bij de begrafenis aan-
wezig waren.
De vergiften, die bij deze quaestie van belang zijn en
bij crimineele misdaden in hetspel komen, zijn te ver-
, deelen in twee groepen, namelijk:
1°. die welke met in de asch zouden kunnen worden
aangetoond. Hiertoe behooren vooreerst de organische 2
etlewloedem, die evenwel evenmin later in de qualiteit van L
oorspronkelijk toegediende vergiften in het lijk terug te
vinden zijn, daar zich hierin o. a. bij de langzame ont-
leding een aantal vergiftige ptomaïnen ontwikkelen. Ver-
der kwik, dat wel vluchtig is en bij verbranding van
het lijk vervliegt, maar dat na toediening zeer duidelijke
ziekteverschijnselen levert en daarenboven dikwijls in den
vorm van geneesmiddelen wordt toegediend. Ten slotte
~ phosplzozus, welk element altijd in groote hoeveelheid in
het lichaam aanwezig is.
_ 2°. die welke wel in de asch teruggevonden worden,
` zooals metalen en evenzoo arsemeum, zooals uit tal van
proeven van Oadet e. a. gebleken is. Daarbij toonde prof.
· Zaaijer in de koninklijke academie van wetenschappen
in 1885 aan, dat de meening als zouden lijkep door