HomeDe lijkverbrandingPagina 30

JPEG (Deze pagina), 713.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

tt .. . W,. . N . qu
f
­ 28 ­
unzulässiger Zustand". Evenzoo werd in Frankrijk in een
”'· wetsontwerp van 8 Augustus 1882 wel toegegeven, dat
Ji in zeer enkele gevallen het onderzoek naar sporen van
vergiftiging onmogelijk zou gemaakt worden, maar wer-
. den daaraan de woorden toegevoegd: ,,mais faut­il, pour
` i cet interêt hypothetique et restreint, renoncer aux gran-
i i des reformes hygieniques et economiques‘?" Een ieder zal
5 dan ook moeten toestemmen, dat het veel beter is dat
. een enkele misdadiger ongestraft blijft, dan dat hon-
lä derden burgers van een bestaanden toestand, zoo deze
YZ; om verschillende redenen verkeerd blijkt, het slacht-
offer zijn.
I Maar gelukkig behoeven wij niet alleen tot deze verdedi-
if ging onze toevlucht te nemen. Wij kunnen beginnen met
( er op te wijzen, dat gerechtelijke opgraving een uiterst
zeldzaam verschijnsel is. Volgens een onderzoek van Mr.
Danford Thomas bedraagt het aantal gedurende een jaar i
u over geheel Engeland en Wales niet meer dan vijf, en
daarvan minder dan een met het oog op mogelijke ver-
1, giftiging.1 In Veenen kwam in 25 jaren, bij een getal
jj van 673.580 lijken, slechts tweemaal exhumatie voor,
hetgeen begrijpelijk is, daar bijna alle schouwingen
Vi reeds binnen 24 uur na den dood aanvingen. Dr. Bon-
, fanti, die te Milaan met de schouwing belast was, trad
in 26 jaren slechts tienmaal in die functie op en daar-
onder was slechts een geval van misdaad. Genoeg om
i· aan te toonen, dat het argument mwnemelc niet zeer zwaar- ,
1 wichtig is.
Bezien wij nu die enkele gevallen op zich zelve. In
j ‘ Gedurende een tijdsverloop van twintig jaren hadden daar name- `
T lijk 102 opgravingen plaats. Van deze personen waren gestorven: aan
j een natuurlijken dood 57, toevallige omstandigheden 20, moord 13, .
I, manslag -1, onzekere oorzaak 8.
u