HomeDe lijkverbrandingPagina 28

JPEG (Deze pagina), 729.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

nl ­- ­ -./vw. , f Q
à
- 26 -
gehouden werden, nam het aantal sterfgevallen aan be-
smettelijke ziekten als de pest toe. ·
ïi Nog op het medisch congres te Kopenhagen in 1884
j, getuigde Dr. Levison omtrent de kerkhoven daar ter stede,
dat zij zeer bepaald een duidelijk door de hygiënisten ge-
1 constateerden schadelijken invloed uitoefenden. In een
i i Note sm Za. cle's#mfe0t·i0¢z des cimezfières, den 2d@¤ Febr. 1874 in
t de Société Rdyale des Sciences méd. et nat. de Bruxelles
» voorgelezen, komt Dr. Melsens tot het resultaat: ,,quand
,* on examine toutes les phases de la question, on arrive
tail à la conséquence inévitable que le remède radical con- i
l _l · siste non à enterrer les morts, mais a les incinérer, la
_ j crémation en un mot."
i Maar bovenal is er kans op gevaar, indien de begraven
rl lijken afkomstig zijn van personen, gestorven aan besmet-
f telijke ziekten; en het is daarom dat de regeering van
?_ Venezuela in tijden van gele koorts de crematie gebood. li
._ Dat smetstoffen onder de aarde kunnen blijven leven en
voortwoekeren, bewijzen de onderzoekingen van Dr. Do-
1. mingos Friere in 1883 over de gele koorts (Cryptococcus
zanthogenicus) en die van Pasteur over het miltvuur (Ba-
cillus Anthracis). Laatstgenoemde gezaghebbende specia-
ji liteit zegt dan ook: ,,Welk een leering bevatten deze
resultaten omtrent den mogelijken invloed der aarde
op de eetiologie der ziekten, omtrent het gevaar dat
I de grond der kerkhoven in zich bevat en omtrent het
x nut der lijkverbranding." Dr. John Murray, inspecteur j
j· der hospitalen in Bengalen , zegt in zijn werk ,,T/ze pro-
ï` pagatiom of 0hoZem" pag. 216: ,,Het lichaam van een
je cholera­lijder, hetzij levend of dood, kan als een ,,agent
l of transmission" beschouwd worden". Küchenmeister, de _ _
jl zoo bekende geleerde op het gebied van besmettelijke
á ziekten, komt na een uitvoerige studie tot de slotsom:
1