HomeDe lijkverbrandingPagina 26

JPEG (Deze pagina), 717.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

an
l
f - 24 -
dustrieele processen bv. bij de gasfabrikage uit de steen-
kolen vrijkomt, en met de onnoemelijke hoeveelheid
Li overblijfselen van een ontelbaar aantal andere plantaar-
l dige en dierlijke organismen!
Het is volkomen waar, dat de waarde van mest hoofd-
? zakelijk ligt in haar stikstofgehalte en het is evenzoo niet
i te ontkennen, dat bij de hitte van den crematieoven de
i ammoniak door oxydatie ontleed wordt in stikstof en water.
I Maar wanneer nu die van lijken afkomstige ammonia niet
” op deze wijze verloren ging, dan zou zij toch alleen den
H onbelangrijken plantengroei op de begraafplaatsen zelve
ten goede komen.
," Daarenboven: door uitvoerige en uiterst nauwkeurige
` onderzoekingen hebben Boussingault e. a. bewezen, dat
vrije stikstof uit de lucht door den humus kan gebonden
fl worden, al is de plant zelve daartoe niet in staat; - en
daar in den bodem verbindt zij zich met de bij rottende •
J. organismen ontwikkelde waterstof weer tot ammonia. l
g Langs velerlei wegen keert de vrije stikstof tot de geor­ á
i ganiseerde wereld terug. Ook in den dampkring heeft er ‘
door de inwerking van voortdurende electrische ontladin-
~ gen een aanhoudende fabricage van ammonia en daaruit
weer door oxydatie, van salpeterzuur en salpeterig zuur
l plaats, die door den regen worden neergeslagen.
Q Zoodoende komen wij tot het besluit, dat het aange- l
voerde argument uiterst weinig gewicht in de schaal legt, [
I daar het verlies van nuttig materiaal, waaraan het ont- i
l· leend is, buitengewoon onbeduidend is - en de reden, A
Q waarom ons hier toch eenigszins uitvoerig ermede
bezig hielden, is alleen te zoeken in den eerbied voor
{ den man, die het te berde bracht, en in de veelvuldige
E aandacht, die het getrokken heeft.
l