HomeDe lijkverbrandingPagina 25

JPEG (Deze pagina), 730.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

­-­- -­ »- . . - vv - .. we- --­­....r.-..=....,...s,-...`.ae.-:x,-,r,i _ .,r,,,i.n,,,,`A..;,,,,,,.;-;_

- 23 ­- .
j tegenwoordig gevolgd stelsel erkennende, in afgelegen
eenzame streken algemeene kerkhoven op te richten. Bij
voorkeur zouden daarvoor heidegronden in aanmerking
komen, die dan tegelijk in vruchtbare landouwen konden
hersehapen worden. Ongeveer vier dergelijke heidebegraaf-
plaatsen zouden voor ons geheele land voldoende zijn.
Hierbij dient al dadelijk te worden opgemerkt, dat een
dusdanige instelling voor de lagere klassen met onover-
komelijke bezwaren zou gepaard gaan, aangezien zij door
de ver van de woonplaatsen verwijderde ligging met veel _
te groot tijdverlies en onkosten zou verbonden zijn, en i
voor de groote menigte ook het bezoeken van het graf
van overledenen zoo goed als onmogelijk zou maken.
Maar zien wij nu verder, wat er van het bezwaar uit
een natuurwetenschappelijk oogpunt overblijft. De phos­
phorzure kalk der beenderen wordt, nu delijken in dicht
l gesloten kisten ter aarde besteld worden, toch even goed
aan den kringloop der natuur onttrokken. Harting, die
dit zeer goed inzag, stelde dan ook voor om voortaan de l
j lijken niet meer in houten of metalen hulsels te plaatsen,
maar ze in een gemakkelijk doordringbare en verteerbare
stof, als matten of linnen zakken, aan de aarde toe te
vertrouwen. 1 Maar, indien al werkelijk de onttrekking
H van die betrekkelijk zoo geringe hoeveelheid te bejam-
j meren viel, danlzou niets beletten om ook de na verbran-
· ding overgebleven aseh in den bodem te deponeeren.
Q Het voornaamste gewicht van het argument moet dan
nl ook gezocht worden in betrekking tot de ammoniak. Ook
elders is op dezen grond de crematie bestreden, o. a. in
Duitschland door dr. Mohr. Maar wat beteekent dat ver-
lies van ammoniak in vergelijking met die, welke bij in-
i ‘ Een soortgelijk voorstel deed in Engeland Mr. Seymour lladen
in 1875 onder den naam ,,0art/L lo cart/zi system".