HomeDe lijkverbrandingPagina 24

JPEG (Deze pagina), 727.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

f. c i te . - ». .
-­­­ 22 4-
wederkeeren, een voor het oog niet zeer verkwikkelijk .
* schouwspel zou opleveren. Terecht merkt Dr. S. D. Gross
J op: ,,Indien de menigte eens het menschelijk lichaam
, kon zien, nadat het proces van ontleding is ingetreden,
hetgeen reeds begint zoodra de levensgeest is uitgebluscht,
i - dan zoude zij niet willen begraven worden maar zou
zij aan crematie de voorkeur geven .... Indien men meer
algemeen bekend was met wat er bij de ontbinding
plaats heeft, dan zou men zich met afschrik afkeeren
lr van de gewoonte om de dooden te begraven/’ De Italiaan
I: Mandelli, die een lijk zag opgraven, zegt dan ook naar
aanleiding daarvan: ,,Voor wie eens zoo iets gezien heeft,
_ is de gevoelsvraag als richtsnoer tusschen begraven en
Q verbranden voor goed opgelost." Wij willen hier niet zijn
ej voorbeeld volgen en een ontroerend verhaal vol afgrijse-
; lijkheden opdisschen; dit is niet noodig, wij kunnen
het aan de phantasie onzer lezers overlaten en wenschen l
ons ook niet aan sentimenteele bewijsvoering te bezon-
l digen. Zelfs zouden wij gaarne in het geheel niet over
T h deze zaak gesproken hebben; maar wie voor de waar-
heid terugschrikt en haar slechts ten halve wenscht te
kennen, kan niet bevoegd geacht worden in de quaestie,
j die wij behandelen, een afkeurend oordeel te vellen. j
{
Een eigenaardig argument, maar dat destijds veel be- Z
. weging veroorzaakte en tot een langdurigen pennestrijd `
3 aanleiding gaf, werd indertijd tegen de crematie inge-
.5 bracht door prof. Harting, den man die tot het laatst
l van zijn leven een open oog bezat voor alle volksbelangen
j en steeds van een vrijzinnigen geest blijk gaf. Harting
l namelijk beweerde, dat men door de lijkverbranding aan
l den bodem de zoo nuttige beenderasch en ammoniak zou
j onttrekken en stelde daarom voor, de bezwaren van ons
2
l