HomeDe lijkverbrandingPagina 23

JPEG (Deze pagina), 745.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

- w .j - . . - . . . -­-.~ ~-­­. ~--«­-­~--­­-=»«·­·~­--~~­­-·~­~---· --»-·---»--~·~»·»«·# W.,
··~ 21 -
zeer langzaam tot stand komende. De cadavers worden ii
zoodoende zoogenaamde waslijken, die een bruinachtig ‘
gele tint aannemen en waarvan de weeke deelen in een ’
zeepachtige, brandbare vetsubstantie, de lijkenwas of 3
adzjoocvlrc worden omgezet. Zij werd zoo genoemd door
Fourcroy, die haar het eerst bekend maakte bij de ont- j
ruiming van het Cimetière des Innocents te Parijs in
1786, nadat reeds een halve eeuw lang vruchteloos over
den walgelijken stank in de omgeving van dat kerkhof
geklaagd was. De stof werd aan een scheikundig onder- i
zoek onderworpen door Chevreuil en Gay­Lussac; zij smelt
bij 60°, lost op in alcohol, en bestaat uit vetzuren verbonden li
met ammonium die later door kalk vervangen wordt; zij is è"
dus een kalkzeep en hare vorming een verzeepingsproces.
Gewoonlijk evenwel is de ontleding volkomen, waarbij Q
zich een aantal gassen en allerlei samengestelde rottings­
i producten, o. a. pzfomaïnen, ontwikkelen. Het is bekend,
H hoe gevaarlijk een lijkenvergiftiging is en welke treurige
gevallen daarvan bij secties zijn voorgekomen. Vele der
i ontledingsproducten zijn miasmatische vergiften, die zooals
i o. a. blijkt uit de veelvuldige malaria in stilstaande moe-
i rassen, door water en wind gemakkelijk kunnen ver- H
p spreid worden. Daarbij spelen microscopische organismen
l als infusoriën en bacteriën, die veelal een putride fer- i
j mentatie veroorzaken, een groote rol. Maar na verloop
, van tijd treden bij onvoldoende afsluiting en zonder
vooraf genomen preventieve maatregelen, ook grootere
i organismen op om de verwoesting te bespoedigen, zooals
, vleeschvliegen (sarcophaga), kevers (dermesten en an-
; threnus) en mijten (tyroglyphidae).
f Het is duidelijk, dat deze wereld van vernielende ele-
menten, die hetgeen eens het sieraad en pronkjuweel _
der schepping uitmaakte, op zulk een wijze tot stof doen
l
i
I