HomeDe lijkverbrandingPagina 22

JPEG (Deze pagina), 698.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

... 20 ...
De snelheid van het proces is afhankelijk van de
physieke geaardheid van den bodem: grint en zandgrond ·
werken veel sneller ontbindend dan mergel en leem,
zooals o. a. bleek uit de ervaring, die de Belgische schei-
kundige Louis Creteur opdeed bij het desinfecteeren van
graven op het slagveld van Sedan. Verder hangt die
snelheid ook af van het meer of minder gebruik, dat
van den bodem gemaakt is. Zoo zegt Maxime du Camp
in een artikel ,,Zes Cémcztièzes de P0ms" (Revue des deux
,.f Mondes 1874), dat alleen in nog maagdelijken grond
ik een vertering in vijf jaren onder normale omstandig-
( heden voorkomt, maar dat ,,pour la seconde périodel
e c’est déjà difficile, à la troisième c’est impossible; la
wg terre, repue de matières animales, refuse de faire son
( (B11VI'G.”
Een eigenaardige modificatie van het lijk bestaat in E
‘ de spontane of naánnrlüke mnnmnéiäcaávïc, die vooral in warme e
X landen optreedt in geval van zeer drogen, heeten en
y, poreusen bodem. De lijken verliezen dan zeer sterk
, aan gewicht (zij wegen slechts 8 à 10 pond), wor- L
den volkomen vetloos en leerachtig, drogen geheel uit ,
l en blijven voortreffelijk geconserveerd, zoodat zij wel 4
l hier en daar in dien vorm met kleeren aan ten toon l
fi gesteld worden. Een andere bijzondere wijziging onder-
gaat het lijk, wanneer de zuurstof slechts onvolkomen l
j in onvoldoende mate ertoe kan doordringen, zooals wan-
neer het vrij in een vasten en drogen zandigen bodem,
l een leemachtigen humusbodem of onder Water van de A
l dampkringslucht ligt afgesloten. Daarbij heeft een onvol­ j
E komen oxydatie plaats, vergelijkbaar bij de vorming van ,
4 turf en bruinkool en evenals bij roesting van metalen i
j ‘ Zie bladz. 36. {
l
l
I