HomeDe lijkverbrandingPagina 21

JPEG (Deze pagina), 640.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

l
­­ 19 ­ .
; tijdsverloop en hoe gering het overblijvend aschgewicht j
is, wanneer wij hier het volgende lijstje invoegen: p
Oorspronkc- Asch­ Vcrbrandings- Q
‘ Plaats. Lijk van een lijk gewicht. gewicht. tijd. Waarnemer.
Padua... man van 50 jaar 41KG. 1.9 KG. 1 u. 25 min.Brunetti. l
Dresden. vrouw ,, 26 ,, 32 ,, 1.7 ,, lu.15 ,, Siemens.
Q ,, paard 216 ,, 11.- ,, 4u. Reclam.
Londen. zwijn 65 ,, 1.8 ,, 50 ,, Thompson A
gp Milaan .. hond 20 ,, 1.- ,, 2u. Polli. X
De kosten bedroegen voor eenpaard te Dresden f 2.50
_ en voor een mensch te Milaan f 3.-, Padua f 1.75 , Woking
_ f 6.-. Tevens is het begrijpelijk dat deze reeds zeer ge- jl
ringe prijs nog aanmerkelijk daalt, naarmate de crematie il
. meer wordt toegepast en op grooter schaal kan plaats
i vinden.
, 4
{ II.
L Wij moeten nu een oogenblik bij de vraag stilstaan,
Welke de lotgevallen zijn van het lijk, nadat het be-
graven is. Waar deze zoo open voor ons liggen in geval l
van crematie, daar kunnen wij niet in een vergelijking
I tusschen beiden treden zonder ook gene te kennen.
Terwijl de plant zich opbouwt uit anorganische ver-
bindingen, assimileert het dierlijk organisme voorname- . 1
lijk plantaardige of organische stoffen; na den dood
· evenwel houdt dat vermogen op en valt ook het dierlijk
j lichaam weer uiteen in de anorganische verbindingen,
E die het materiaal voor de plant en dus ook indirectvoor ,
i hemzelven leverden. Daarbij gaat het in rotting over, ` 1
D waartoe drie physische omstandigheden vereischt worden , M
° namelijk een zekere warmtegraad, de toetreding van zuur- g
stof en de aanwezigheid van vocht. i
li .
EN U Y _