HomeDe lijkverbrandingPagina 17

JPEG (Deze pagina), 741.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

_,p;ç.,,.,,,“,,,.,,,.,,,,,.,ï,,,,,,._,.,H,,<.,¢.__,_,_r .,,._`,_, r ,,i; ,,1 . r ,,.,_-.1r.._ mc. ,,.,..“-,,. . . - . . W sx
Q
- 15 - N
maar steeds vruchteloos, gemotiveerde adressen in den-
zelfden zin aan de regeering aangeboden, die weldra ging l
weigeren aan het billijk verzoek gehoor te geven, op _l
grond dat de sporen van misdrijf door de crematie ge- l
··j heel zouden worden vernietigd. Om voor deze bewering
steun te vinden, richtte de Minister van Binnenlandsche
Zaken zich in 1881 tot de Koninklijke Academie van
ti Wetenschappen om haar oordeel in deze in te winnen. ‘
De commissie van rapporteurs, bestaande uit vijf leden, .
welke de academie uit haar midden benoemde, bleek in
in de door haar uitgebrachte verslagen verdeeld van ge-
voelen; maar toen het den 24ste¤ Juni 1882 in de geza­ .­
menlijke vergadering tot eene stemming kwam, bleek de il
overgroote meerderheid der leden, met 24 tegen 9 stem-
men, haar zegel te hechten aan het voor de crematie
gunstige rapport van professor van Bemmelen. Al werd 1
hiermede een schoone zege behaald, totdusver heeft de K
regeeringl niet toegegeven. Dientengevolge blijft een vrij
burger hier te lande nog steeds de vrije beschikking missen
over zijn lichaam, en wordt eene minderheid opgeofferd g
en in hare rechten verkort ter wille van de vooroordeelen .
5 eener machtiger meerderheid. W
Toch ging elders de zaak der lijkverbranding kalm
maar zeker vooruit. Den 20St@¤ Maart 1885 had de eerste
à crematie plaats in Engeland (Woking), in September 1886
Mii te Kopenhagen, een jaar later in Stockholm en den 22S'¤@¤
Y . October 1887 te Parijs. Men ziet, wij komen zooals ge-
woonlijk met de nachtschuit achteraan.
Geen beter middel evenwel om te zien hoe het met
den voortgang staat, dan statistische gegevens. Daarom
hebben wij uit verschillende verslagen de volgende tabel
J samengesteld van het aantal verbrandingen: ,

| .
, in . . .