HomeDe lijkverbrandingPagina 16

JPEG (Deze pagina), 723.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

»­· · ---9 · ee ~-- --s-­­-­-­­­­-­­­­­­-­-­­-­·-·­­­­­­w.à.w.._- www nor
»i
... 14 ..
In Engeland daarentegen liep dit niet zoo vlot van
stapel. Hier had een zekere Dr. Price op eigen hand het
lijk van zijn kind verbrand en toen nu daarover in Febr.
1884 te Cardiff een proces gevoerd werd, kwam de rechter
Sir James Stephen tot de conclusie: ,,dat hij, die een "]
lijk verbrandt in plaats van begraaft, geen misdaad pleegt,
tenzij hij het doet op een wijze, die onder de termen
valt van openlijke schending der wet" en ,,dat het ver- iz
A branden van een lijk op een welvoegelijke wijze zonder
* aanstoot te geven wettig is, of ten minste in geen geval
1nisdadig." Aangemoedigd door die rechterlijke uitspraak,
werd daarop in het Parlement·(I·Iouse of Commons) door
` Mr. Cameron een Regulation-bill ingediend ter definitieve
ai regeling der quaestie bij de wet en met een voorstel tot
« facultatieve crematie; maar dit ontwerp werd in de zitting
i van 30 April 1884 alsnog met 149 tegen 79 stemmen
,i verworpen.
l Niet beter was het gesteld in ons land. In 1869 was
z hier een wet tot stand gekomen, waarin onder anderen
bepaald was, dat een begraafplaats slechts op een afstand
van ten minste 50 M. van de bebouwde kom eener ge-
meente mocht zijn aangelegd. In 1877 werd door de enkele l
jaren te voren opgerichte Vereeniging haar eerste adres
tot vergunning vanfacultatieve crematie aan de regeering
verzonden, evenwel zonder het gewenschte gevolg, want jj
J de Minister geliefde zeer algemeen en apodictisoh o. a. ik
j, te antwoorden: ,,de noodzakelijkheid eener wijziging der `[ ·
` begrafeniswet, ten einde het verbranden van lijken vrij
j te laten, heeft zich nog niet doen gevoelen" - en dat,
1 niettegenstaande, zooals de heer Rombach te recht op-
l merkte, zeer velen een afschuw hebben van het denk-
j beeld begraven te zullen worden.
F Ook in de daaraanvolgende jaren werden telkenrnale, 1
~
l
l