HomeDe lijkverbrandingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 724.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

. _§v¤x­­=­«>«.-¤==··¤·s·¤;».-.;a«·«...­<·;«.s-.,`s..s....oaan- ,.:. - W ,- ,-.“....i,_-.., --...1wv. . Y I. , f N,
(,*·
- 13 - ,
balserning bewaard werd tot het oogenblik, dat crematie 4
door de Italiaansche regeering zou zijn toegestaan. Nadat i
in 1878 Gotha gevolgd was met het lijk van den civiel- ri
ingenieur G. Stier, kwam in het jaar daarop Gorini naar 1
`7 Londen om er de plannen en voorschriften voor een in X
Engeland op te richten lijkoven aan te geven. Volgens
zijn systeem werd in dat jaar te Woking door Mr. Wil-
s liam Eassie een eenvoudig crematorium gebouwd, waar- ‘
van de nieuwste afdeelingen in Engelsch-Gothischen stijl ,
der 13d@ eeuw zijn opgetrokken, en waar de kosten voor il
crematie tegenwoordig £ 5 bedragen. 1
Het jaar 1882 was weer zeer belangrijk voor de ge- ,
schiedenis der crematie. Garibaldi had in zijn testament ll
den wensch uitgesproken verbrand te worden, en toen
nu daartegen bezwaren geopperd werden, werd er te
Milaan een meeting gehouden, waarin een motie werd 4
aangenomen van dezen inhoud: ,,De burgers van Milaan A
eischen, dat de wil van wijlen generaal Garibaldi omtrent
zijn stoffelijk overblijfsel en zijne asch stipt worde na- / p
geleefd." In Genève werd datzelfde jaar een internationaal g
hygiënisch congres gehouden, dat zijn gevoelen uitsprak
in de volgende bewoordingen: ,,Alle regeeringen, hulde H
doende aan de beginselen der vrijheid en handelende in
overeenstemming met de wetten der hygiëne, mogen de
tw wettelijke hinderpalen doen verdwijnen, die zich nog in
i sommige landen tegen de facultatieve lijkverbranding
’ verzetten." In de Fransche Kamer van Afgevaardigden
werd daarna een amendement van den heer A. Blatin
o1n de vrijheid tot crematie toe te laten, met 321 tegen 1
174 stemmen aangenomen.
G ’ Nog onlangs (21 Oct. 1892) werd een nieuw crematorium inge- 1
' wijd te Manchester door den Hertog van Westminster.