HomeDe lijkverbrandingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 707.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

,....Y....nY"- .vn.._...........n....rr.wrr-in r .%¤-we
eg
.. 12 _
tikel van Sir Henry Thompson in de Oomempomry Re-
view, kwam een dergelijke vereeniging tot stand te Londen
in Januari, in Duitschland eene te Berlijn in April, en
den 28St€¤ December eene in ons vaderland. Nadat op
de wereldtentoonstelling te WVeenen Brunetti een model ‘ï>
van zijn oven had opgesteld, werd daarenboven in dat-
zelfde jaar 1874 door den gemeenteraad van Weenen in
zijn zitting van 6 Februari met algemeene stemmen de rz
volgende motie aangenomen: ,,Bij gelegenheid van de
definitief aan het nieuwe centraal­kerkhof aan te brengen
inrichtingen zullen maatregelen getroffen worden, dat
de facultatieve lijkverbranding zoo spoedig mogelijk ten
· uitvoer gebracht zal kunnen worden/’ In Maart daaraan-
j volgende werden te Zürich twee druk bezochte openbare J
ig bijeenkomsten gehouden, waarin de professoren Kopp,
Kinkel en Heim benevens de predikant Lang het woord
voerden en de crematie, van verschillende kanten bezien,
Y verdedigden. Het was alsof het vooruitstrevende Amerika
~‘. bij dit alles niet wilde achterblijven: den 3d@¤ April werd
j hier een vereeniging opgericht te New-York ; Prof. Frazer
lx sprong voor de zaak in de bres en in het eerstvolgend
i jaar werd een enquête­co1nmissie van doktoren en hygië-
nisten in het leven geroepen met dezen uitslag, dat 61
'“ leden vóór en slechts 21 tegen de crematie hun stem uit-
brachten 1. Het duurde dan ook niet lang of in verschil- I
l) lende steden van de U. S. verrezen crematoria. W
" Den 22Sï@¤ Januari 1876 vond de eerste verbranding P
ii plaats te Milaan en wel van Baron Keller, die reeds
twee jaren vroeger gestorven was, maar wiens lijk vol-
gf gens uitdrukkelijke testamentaire wilsbeschikking door

j 1 Drie leden waren verder voor balseining en een voor chemische G
, ontbinding. '
J
j .
l er