HomeDe lijkverbrandingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 713.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

W1 lx·­­rv:®»=««m¤¤i«;­»;»«.;~««i««·e.g;s,.".. ...,,... ,_.. ,1 ,, .-,1 _,_ M-,1 _,_,,v,,__,”__,__”_,,,_. ._ _~,_ . _ ____ E,. X
bi
om daarna opnieuw het hoofd op te steken en nu niet
meer van de baan geschoven te worden. Den 29St@¤ Nov. l
1849 hield Jacob Grimm in de Kön. Academie der Wiss. 1
te Berlijn een voordracht: Ueber dus Verwennen der Leichen,
‘ W die wel is waar hoofdzakelijk een historisch karakter droeg, j
maar waarin toch duidelijk de sympathie van den grooten
geleerde voor de crematie doorschemerde 1. Zeven jaren
az,. later verscheen Trusen’s werk: ,,Ucber die Leich enverbren- i
nung als die geeignetste Art von Todtenbestattung" 2 en j
treedt prof. H. E. Richter in Dresden voor haar in het strijd- Y
perk 3. Terzelfder tijd werd in Frankrijk het onderwerp inge-
leid door een artikel van den heer A. Bonneau in de Presse {_
van 2 Oct. 1856 en tot de eersten, die daar te lande 9
hun instemming met het denkbeeld betuigden, behoorde
de bekende schrijfster George Sand, die in hetzelfde
blad in het nummer van 22 Oct. o. a. schreef: ,,Sur ce, ,
prions que le plaidoyer de M. Alexandre Bonneau ait J
le retentissement qu’il mérite et pour que la civilisation
l’emporte de nos jours sur la barbarie/’ Maar een vasten
bodem vond de beweging eerst in Italie‘*, waar weldra i
prof. Brunetti in Padua, prof. Gorini in Lodi en prof. j
Poli en Dr. Pini in Milaan tot haar ijverigste voorvechters i
behoorden en zij reeds in 1869 voor goed een levens-
vatbaar karakter had aangenomen.
W Hoogst belangrijk was daarop het jaar 1874, toen in
‘ drie der beschaafdste Europeesche landen vereenigingen
' ter bevordering der zaak werden opgericht. In Engeland,
Waar de eerste aanstoot ertoe gegeven werd door een ar-
‘ Zie Abh. d. Kön. Acad. Berl. 1850. pag. 191-274.
2 Dr. J. P. Trusen. a. w. Breslau 1855. 8° 336 pag.
{ 3 Gartenlaube.l856 pag. 668.
4 Men denke ook aan de vele prachtige Campi Santi, vooral die i
‘ van Genua en Bologna. E