HomeDe lijkverbrandingPagina 12

JPEG (Deze pagina), 726.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

[ ,ermmwmeee,-.­,e..a-.,aI..1c4,es.e.e.e.«..a=e¤·»e,,,«..»...sa;we;ma..·, ...» weW,........¤,-v...--,,,...,....r.~i,"......1.,...n.Inl,,iInn
(ii
... 10 ....
iederen burger de vrijheid zou worden gelaten zich na
zijn dood te laten verbranden ,,considérant que dans les
temps anciens la plupart des peuples avaient l’usage de
brüler les corps et que cet usage nja été aboli ou plutöt
n’est tombé en désuétude que par l’influence des opinions " ir
religieuses". Artikel 5 dier wet luidde als volgt: ,,Il est
permis à tout individu de faire- bruler ou inhumer, dans
tel endroit qu’il j ugera convenable, le corps de ses s,)
proches ou des personnes qui lui furent chères, en se con-
formant auxllois de police et de salubrité/’
Hoezeer overigens in die dagen de quaestie van de
behandeling der dooden de aandacht trok, blijkt uit de
prijsvraag, die in het jaar VII door het gouvernement
_ werd uitgeschreven voor de beste verhandeling over be-
ll grafenis en kerkhoven met een belooning van 1500 francs
voor het best gekeurde antwoord. Onder twee van de
l veertig mededingers, de heeren Mulot en Daval, werd de
`- prijs verdeeld. De beschouwingen der inzenders liepen
je uiteen; maar dit nam niet weg, dat in het jaar daarop
aan een citoyenne vergunning gegeven werd het lijk haars
l zoons te verbranden ,,considérant que les derniers soins
à rendre aux dépouilles humaines sont un acte religieux,
­ dont l’autorité ne saurait presorire le mode sans violer le
principe de la liberté des opinions". Vier jaren later, den
l ~ 22St@H Prairéal XII (12 Juni 1804) werd- nadat reeds in
än i 1765 het begraven in de kerken in Frankrijk verboden W
,1 was -- een decreet uitgevaardigd, regelende de begraaf­ '
plaatsen en waarin o. a. bepaald werd dat zij buiten de
cnccime der gemeenten moesten liggen, terwijl de er bij
behoorende strafbepalingen werden opgenomen in den
Code Pénal (lib. III tit. 2 § 358).
Nadat onze eeuw was aangebroken, trad de crematie lf
l" wederom een rusttijdperk in van een halve eeuw, maar ·
l