HomeDe lijkverbrandingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 749.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

____ ,,x£ïw•ï•,­f¤¤€;3x`?qLï:;,;;..,z;;4·F­« .._,..,,..g,,.·;.,.,,...,,,«;.:;’.’;- ..· ;v.k«.,,,,.,;. .,··,..­·«­-» ,,,-­,,,,.·,..«-yu. .n«...,...«,·,­­··r,- -»,.-«-~-------Tf- ..,97 - vv rx
il
. -- 9 - {
· Gothen, Vandalen en andere Ariaansche Christenen waren <
j geenszins tegen de crematie gekant zooals de ortho- l
X doxe Christenen, door wie hun leer op de Synode van I`
gi Nicea in 325 in den ban gedaan werd. Later, in 785,
verbood Karel de Groote in zijn te Paderborn uitgevaar- ,
l digde ,,O'ap·£mZ0we de parztébus Scm0niac" de lijkverbranding
l ,,secundum ritum paganorum" op straffe des doods aan
1,.;,; de gedoopte Saksen. Dat dit strenge verbod slechts als ‘
j een manifestatie tegen het heidendom is op te vatten j
l .l blijkt hieruit, dat terzelfder tijd de oprichting van terpen il
, boven de graven verboden werd, de Christenen niet op C
de grafheuvels der heidenen, maar slechts op de kerk- .
l hoven der geestelijkheid mochten begraven worden, en L5
paardevleesch niet mocht worden genuttigd, omdat dit
gebruik bij de ongedoopte Germanen in zwang was. C
»· 4
zj, Na dit ediot volgen tien eeuwen, die voor de geschie-
i denisvan het onderwerp, dat wij behandelen, zeer weinig
belangrijks opleveren. Wel liet men in dit langdurig tijd-
lj perk honderden bij levenden lijve aan den brandpaal in J i
,i vlammen opgaan; maar de vraag of het misschien niet j
·?‘ wenschelijk was ook van hen, die een meer natuurlijken ­
E dood gestorven waren, de lichamen een dergelijke behan-
i deling te doen ondergaan , scheen bij niemand op te komen,
ten minste niet veel belangstelling te wekken.
nerst tijdens de Fransche Oxnwenteling, die zoovele ver-
il ouderde toestanden omverwierp en zoovele nieuwe banen
opende, kwam dit vraagstuk ter sprake en bij de radicale
denkbeelden, die de revolutie beheerschten, kon het wel
li niet twijfelachtig zijn met welken uitslag. Enkele bizon-
derheden daarvan willen wij hier invlechten.
' Den 2lS’¤@¤ Brumaire van het jaar V (ll Nov. 1797)
{ werd een wetsvoorstel ingediend, krachtens hetwelk aan j