HomeDe lijkverbrandingPagina 10

JPEG (Deze pagina), 711.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 30.37 MB

{ a {: ­ N. V ,V . M,. -.....m..u.._.......,,....,.,,,-,,-__Y,n_,_,.,_,,,,,,,____,?v_,_`n_m__,_W_______ _
tl
... 3 .. A _
Hector 1 en Achilles 2 verbrand, en Nestor raadt zelfs aan A.
dit met alle lijken te doen, opdat 1nen de urnen zou .
kunnen medenemen. Evenzoo werd het overschot van A
Solon, Alcibiades en andere hoog geziene mannen ver-
brand, en hetzelfde vinden wij vermeld van Pyrrhus,
koning van Macedonië. Van Artemisia, gemalin van koning M
Mausolus van Carië, wordt verhaald, dat zij een gedeelte .
van zijn asch in wijn dronk en voor zijn urn een prachtig tal
praalgraf, een van de zeven wonderen der oudheid, in
j Halicarnassus oprichtte: vandaar de naam Mcmsoleum. I
Ook bij de Romeinen was crematie niet zeldzaam (zie
Ovid. Amores III, 9 vs. 67; Virg. Aeneïs VI vs. 212-235
enz.) en vooral langs de Via Appia vond men een aantal lj
columbariën. Sulla, Pompejus, Caesar, Augustus, Nero,
" Plinius, Tacitus e. a. gingen na hun dood in vlammen op.
Het lijk werd daarbij in asbest gehuld en welriekende lt
kruiden werden in de vlammen geworpen. Ook hier even- jl,
=. wel bleef deze behandelingswijze beperkt tot de meer Q
2 gegoeden, daar bij de gebrekkige hulpmiddelen eene
;, volkomen verbranding op den houtstapel een zeer kost-
bare bewerking was en een onvolkomen verbranding of lj
verkoling (scmvlcombustio) als een oneer beschouwd werd. ·
De oudste Christenen begroeven hun dooden eenvoudig ;
in navolging van de Joden en om opzichtigheid te ver-
mijden. Later werd door de kerkvaders als Tertullianus,
I de crematie als een heidensch gebruik veroordeeld. Lij
i de Galliërs kwam volgens Caesars verbranding voor;
evenzoo bij de oude Germanen, waar de asch der aan-
zienlijken in urnen onder terpen begraven werd; en ook
Attila, koning der Hunnen, werd plechtig verbrand. De l‘
ll ·‘’‘·· · nv M-
l Ilias XXII. 777-786. I
il 2 Odyssea XXIV. (55-70.
" De Bell. Gall. VI, 19. l
l
l