HomeWettelijke maatregelen tegen waterverontreinigingPagina 9

JPEG (Deze pagina), 792.73 KB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

7
kingen over het bestaande ontwerp ter overweging u
aanbied, behoeft het niet betoog, nauwelijks vermel-
ding, dat, hier, nopens den omvang der waterveront­
I reiniging, gelgk nopens de techniek van haar redres,
j een leek aan het woord is.
Het zgn echter fouten van methode, die ik aan te
i wgzen en te wraken heb. Deze feilen nu schgnen, in
» het ontwerp, zoozeer in het oog vallend en onmiddellg k
aanwgsbaar, eene gedachtenwisseling daarover schgnt
zoo dringend noodzakelgk, dat het hooghartig bescheid,
als zou de leek, over deze armzalige poging tot wet-
geving, ootmoedig te zwggen hebben, geduldig afgewacht
en lgdzaam gedragen worden kan.
Laat het dadelgk en duidelgk gezegd zgn: het
r standpunt, door het ontwerp ingenomen, schgnt mg
niet slechts verkeerd, maar noodlottig.
Hoe men te werk ging, leert u de aanhef der
Mem. van Toelichting.
Terwgl toch die Staatscommissie, en op haar voetspoor het
sedert ingetrokken ontwerp van wet n". 104 derZitting 1903-1904,
door ee11 nieuw en afzonderlijk geregeld stelsel van voor elk
1 geval aan Gedeputeerde Staten te vragen bindende voorschriften.
het kwaad meende te moeten keeren, waarbij op een lgn gesteld
en nagenoeg gelgk behandeld zouden worden de gemeenten
voor hare riolen en andere werken tot afvoer van vuil, en de
l industrieele ondernemingen voor hare afvalloozingen, kan en
I moet, naar de overtuiging van de ondergeteekenden, de water-
* h verontreiniging door industrieelen afval, op alleszins voldoende
wgze bestreden worden door de toepassing der Hinderwet,
die daartoe echter eenigszins zal dienen gewgzigd en aangevuld
te worden.
l

f .
‘ l