HomeWettelijke maatregelen tegen waterverontreinigingPagina 8

JPEG (Deze pagina), 792.45 KB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

I
l

l
E
S 6
ontzien als eene heilzame natuurkracht, maar gebruikt,
naarmate kortzichtig eigenbelang ingeeft, het wreekt
J zich, langzaam maar zeker. Het maakt slachtoffers,
_ op geheel de reeks der bronnen van volkswelvaart,
ll en al voortsluipende, laat het de volksgezondheid niet
r onaangetast. '
J Het eerste ambtelgk ontwaken op dit punt, ten
i onzent, dagteekent van de instelling eener Staatscom­ · ,
missie, bg K. B. van 18 Oct. 1897, wier straks uitge-
{ _ bracht Verslag werd gevolgd, door een Wetsontwerp,
r in 1903 ingediend, houdende voorziening tegen hinder-
[ lgke of schadelijke waterverontreiniging.
‘ Dit ontwerp werd niet slechts ingetrokken, maar
‘ zgn grondslag, afkomstig van de Staatscommissie, werd
` geabandonneerd. Daarmede is, van regeeringswege, een l
nieuwe categorie geopend.
L Wg kenden Staatscommissies, wier arbeid eindeloos
; is. Wg kennen er andere, wier werk, voltooid, plecht-
3 statig wordt bggezet, in het praalgraf der ministerieele
archieven. Thans, kunnen wig kennis maken met een
p Staatscommissie, wier pennevrucht te vondeling wordt
; gelegd. l ·
l Immers, bg de Wetgevende macht is aanhangig
gemaakt een ontwerp, dat uitgaat van een grondbe­ g
e ginsel, lünrecht tegengesteld aan hetgeen de zooeven [
gemelde Staatscommissie als richtsnoer heeft aanbevolen.
vg Wanneer ik, daartoe uitgenoodigd, ter inleiding dezer
propaganda-vergadering, bescheidenlgk eenige opmer-
`
l ` E
te E
C