HomeWettelijke maatregelen tegen waterverontreinigingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

BQ de Uitgevers clezes zün 0. a. verschenen
W erken van Mr. J. A. LEVY
Aard en Grens der Rechterlüke Bevoegdheid. Rede .......... f 0.75
De jongste aanslag op de openbare school. .................. ,, 0.60
De aansprakelgkheid des bestuurders ..................... . ,, 1.--
Des Ambtenaars Grondwettelijke Rechten. Rede ............. ,, 0.75
Des Ambtenaars `Verantwoordeläkheid. Rede ...... . ........ ,, 0.50
De Amsterdamsche Kerktuchtzaak naar rechten. .... . ....... ,, 0.75
Anathema sit! Een protest. .................. . .......... ,, 0.25
Anti­revolutionnair Slaalsreclili, 1" stuk, Gezinshootden. . ..... ,, 3.
2" ,, Adm. Rechtspraak .... ,,
De beteekenis der Verkiezingen. Rede ..................... ,, 0.25
De gebruikelijke beleening­ ol' prolongatie-contracten .......... ,, 1 .­­
Bijzondere Universiteiten. Rede. . . ....................... ,, 0.00
Het clericale gevaar. ..................................... ,, 1 .-­
De collectieve arbeidsregeling .............................. ,, 1.35
Het doel, eisch en grens der Vakvereeniging ................ ,, 0.50
Het algem. Duitsch Handelswetboek, ing. f 17.60, geb. ,, 21 .­­
Eeds­ en Staatsgeknutsel. .............. . ................. ,, 2.50
Het Engelsehe 1{atheder Socialisme. ..................... .. ,, 7.50
(i€l’l1G0l1ll€·3.l1li(>11Y)llll(’ ................................... .. ,, 0.60 ,
Des Heeren lio*rsY’s ,,l{ant”. Een protest ............. . .... ,, 0.00
Het historisch inaterialisnie ............................... ,, 0.50
Het ldeëele in Recht en Staat. ............................ ,, 2.50
De Jury. ..... . ................................ . ....... ,, 0.50
Kiesrecht krachtens rechtsbekwaamheid ........... . ........ ,, 1.80
Kinderbescherming. Toespraak .... . ...................... ,, 0 15
Kinderbescherming en Ouderlijke macht. Verslag ........ . . . ,, 0.75
De klassieke opleiding ....... . ...... . ................... ,, 2.25
De Kleinhandel. Eene anti-Marxistische Repliek. ........... ,, 1.25
Levensverzekering. ........... . .......................... ,, 0 . 75
Maskers af!. ............................................ ,, 0.50
De moderne levensbeschouwing van KAPPEYNE v. D. COPPELLO . ,, 1.50
Motie-l’asstoors Rede .... . ............................... ,, 0 30
Ongevraagd ontslag gehuwde onderwüzeres. Rede. ........... ,, 0.40
Oneerlijke concurrentie. Rede. .... . ....................... ,, 0.50
Orzooiinn. Burgerlijk Wetboek, voortgezet. Deel XH-XVI, 3.. ,, 34.05
r Persoonlijke dienstvervulling. Toespraak ................ . . . . ,, 0.40
Proceshervorming. . ............... . ..................... ,, 2. 50
[ Het goed Recht der Vrüzinnige Samenwerking. .............. ,, 0.50
g Rechter en WVet, 2 dln ..................... . . .. ........ ,, 20. ·-
1 Rechtskarakter der firma ................................. ,, 0.00
1 Rechtspraak op het Wetboel: van Koophandel, niet 12 suppl. .. ,, 25.­~ -« .
Rechtspraak op de (irondwetn ........................... ,, 3.25
, De Reehtsverhouding tusschen trekker en acceptant. .......... ,, 1.50
{ Rekening­C0urant ........................................ Q, S . 50
j Staatkundige betoogen. ........................ . ........ 1.90 " I
De Staatkundige Vereeniging. Rede ....................... lj 0.75 "" ‘
j Sursuni Corda. Toespraak. ....... . ..................... ,, 0.10 ‘ _
l Taal- en Volkskarakter. Rede. ............................ ), 0.50
ç Mr. J. R. Tnomanckn .................................... ,, 1.50
! Tot geen prijs! Toespraak. ............................... ,, 0.10
Een Tweesprong. Adres. ........... . ..................... ,, 0.25
j Waakt! Rede ............... . ......................... ,, 0.50
1 De WVarrant ...................................... . .... ,, 1 25
. ¥Vet of Tractaat. ......... . ............................. ,, 2.50
lllettelijke Maatregelen tegen Waterverontreiniging. Rede ..... ,, 0.25