HomeWettelijke maatregelen tegen waterverontreinigingPagina 17

JPEG (Deze pagina), 758.93 KB

TIFF (Deze pagina), 8.64 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

15
ยท den van nieuwe uitloozingen ten gevolge van het oprichten van
fabrieksondernemingen, andere reeds bestaande fabrieken hun
afvalwater moeten zuiveren of anders behandelen dan tot nu
W V [ toe mecht worden toegelaten.
I Uit dien samenhang volgt:
g, Vooreerst, dat onverschillig welke de oorzaak van
watervervuiling zg, die oorzaak verderf aanbrengen
kan en dus voorziening eischt;
Zen tweede, dat in ieder voorkomend geval, naar om-
standigheden beoordeeld worden moet, of, en in hoe-
verre, en door wien eenig belang bedreigd wordt;
Een derde, dat bedoelde voorziening niet aan tal van
corporatien overgelaten, dus, door verschil van ziens-
wgze, versnipperd, maar aan eene autoriteit, in staat
het geheel te overzien, opgedragen worden moet;
Ter vierde, dat aan die autoriteit de macht moet
_ worden verleend om zich te doen gelden, zoowel tegen
vveerbarstige industrieelen als tegen recalcitrante
N gemeentebesturen ;
N Ter; vd;/`de, dat aan die autoriteit een proefstation,
uitsluitend bestemd om tot uitgangspunt en onderlaag
i. harer beslissingen te dienen, ter beschikking moet
worden gesteld.
Ik noem hoofdpunten slechts, maar vvensch te doen
uitkomen, dat het ontwerp, onberaden in opzet, klein-
zielig in uitwerking en benepen in toepassing, van den ,
i eisch, dien dit volksbelang, der wetgeving stelt, niets
meer of minder is dan de caricatuur.
1