HomeWettelijke maatregelen tegen waterverontreinigingPagina 16

JPEG (Deze pagina), 803.07 KB

TIFF (Deze pagina), 8.64 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

r
rl
E
l
l4
f in de natuur samenhangend is, als zoodanig, door den ‘
ii mensch moet worden geëerbiedigd.
_ z
Fi In stede van daarnaar zich te gedragen, de samen-
T ‘¤ ‘ ’
hangende stoornis eerst te leeren kennen en daarna
, .
fi te weren, maakt het ontwerp z1ch slagvaardig met
ä
allerlei. bg bestuursmaatregel, voor te schrgvenz ,,aan­ Si
bi ,,l(Ol1(l1g`1Dg6l1, bekendmakingen en procedures",n1et, den
l .
eisoh der natuur, maar, dien der administratie volgend.
Moet de Regeering worden herinnerd aan BAco’s regel:
the only mode to conquer nature is by obeying her:
E men overwint de natuur dan slechts, wanneer men haar
It
ïl .. •
ii gehoorzaamt? Of hebben wi] ons te binnen te brengen
ii . . . .
ii Fl`18Sl€ll'1(l’S stoeren grietman, die, lastig gevallen met
i . . . .
smeekschriften, toen zeeweringen noodig bleken, uit-
barstte: niet scriven, scriven, maar diken, diken?
H .
Ontkent men wellicht den samenhang? Hooren wg
een deskundige, dien dit Comité het voorrecht heeft .
èï
Q in zgn midden te zien. De heer ]‘lISCIIl<lR zegt. 1)
F?
Het stroomgebied van eene rivier met hare zürivieren vormt A,
,; een siimenliangend geheel, met iiatuurigke grenzen; een kanaal-
net heeft eveneens met elkander in verbinding staande water-
{ loopen. Het schoonhouden van een gedeelte van een dusdanig
geheel kan plaatselgk eenig nut hebben, doeh kan ook ten ge- ·~
volge van den invloed van stroomopwaarts gelegen rivier- of,
g kanaalpanden volkomen waardeloos wezen. Het waken tegen
vervuiling van eene gi·ensi­iviei· slechts van eenen oever uit
is natuurlük geheel onuitvoerbaar. De invloed van het loozen
l van afvalwater in eenen stroom kan zich eerst beginnen te
F doen gevoelen ver benedenstrooms van de plaats van loozing. _
Ook is het zeer goed mogelijk dat door het noodzakelijk wor-
1) 'Püdsehrift voor Sociale hygiene XI blz. 10.
i
I
3