HomeWettelijke maatregelen tegen waterverontreinigingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 807.41 KB

TIFF (Deze pagina), 8.50 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

{ l
l 13
, de prille jeugd verkeert, hier en daar wat worden ­
aangevuld en bggelapt, maar de wet moet blgven.
Q Ligt er niet een ontzaglgke vis comicalin de vraag
zelve: en waarom moet de wet blgven? Is de Hinder-
; _ wet onaantastbaar, zoodat het heiligschennis zgn zou,
_ ¤ haar vroeger domein in te krimpen? Heeft zg mag-
‘ netischen invloed, die de waterverontreiniging onweer-
staanbaar tot zich trekt? Gaat, van haar, eene bekoring
i uit, welke te weerstaan bovenmenschelgk ware? Men
· ` pleegt de snit eener kleedg te maken, naar de figuur,
waarvoor zg passen moet. Is ’t met wetten anders
gelegen? Vervaardigt men wetten pasklaar voor on-
verschillig welke nieuwe legislatieve aangelegenheid, of
bepaalt de interne eisch van het onderwerp den aard
van den wettelgken maatregel?
p Hier, staan wg voor de kern der vraag, welke het
ontwerp zelfs niet gepoogd heeft te stellen.
Wg hebben te doen met een volksbelang. eindelgk
,_ en ten langen leste, als zoodanig erkend, ­- een volks-
belang van overgroote beteekenis, van breede ver-
‘ takking, met gevolgen zoo ver reikend, dat daarbg
’l stil te staan, thans, nu wg ontwaakt zgn, na langen
slaap, schier eene banaliteit heeten mag.
Dat zoodanig volksbelang, in vollen omvang, uit één
worp, ongesplitst en onverdeeld, geregeld, dat tegen den
vgand, dien wg kennen en te bestrgden hebben, met
vaste hand, een bolwerk ingericht worden moet, ligt
voor de hand. Om de eenvoudige reden, dat hetgeen
1