HomeWettelijke maatregelen tegen waterverontreinigingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 820.59 KB

TIFF (Deze pagina), 8.50 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

ä
ll, r Q
l a
ll l
ll levendig aan hetgeen Corrmincn, bekend om zgn ver- Ik
l strooidheid, wedervoer.
Eens, vlak voor een gloeienden kachel gezeten, kreeg ,
Y hg ’t zoozeer te kwaad, dat hg, met de bel, een vervaarlgk l
gelui aanhief. De binnengetreden bediende ontwaarde l n
onmiddellgk, wat er gaande was, eu vergenoegde zich _ Q
met de droge opmerking: Zou uw Lordschap niet wat l
achteruit schuiven? Mg dunkt, soortgelgken wenk kan
iedere regeering ten nutte zich maken, naardien zg ,
ll slechts te wgzigen heeft, wat zg zelve heeft geschapen. - l
De derde en in de Mem. v. Toel. (blz. 2) zelve, als
hoofdmotief, aangewezen grond is, dat de Hinderwet,
tot dusver, steeds werd beschouwd als tegen: ,,water­
verontreiniging te waken". Aan het betoog van dit
feit, met en benevens zgne parlementaire geschiedenis,
wordt ongeveer een kolom besteed. Ik acht het jammer
lg voor den drukinkt.
Of, wat dunkt u, tot welk peil van versteening moet
men, in loureaucratische kringen, zgn geraakt om “
te komen tot het, als afdoend beoogd, adagium: naar-
dien het vroeger zoo geweest is, moet het ook later ·
zoo blgven. Verandere wat wil: watervervuiling in ·l
lp toenemende mate, verheldering van technisch inzicht,
rgper oordeel over den samenhang van volkswelvaart
met eigenschappen van bodem, klimaat en water,
l verhoogd plichtbesef en gevoel voor volkshygiene, -
verandere wat wil, alleen de wet blgft. Hoogstens,
l kan zg, die van 1875 dagteekent en dus niet meer in
¤
l
l
l