HomeWettelijke maatregelen tegen waterverontreinigingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 791.12 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

l ll
, ons onverschillig zgn kan, mits slechts bereikt worde
’ het eene groote doel en watervervuiling worde gekeerd.
Hij tuurt zich blind op de: ,,taak" der gemeenten,
if alsof die taak altoos naar behooren wordt vervuld, en,
. nam de Staat haar over, diefstal gepleegd worden zou.
Zoover gaat de idolatrie van den steller, dat hg,
in zake waterverontreiniging, ­­ het water weg denkt.
Wg lezen:
p De ontworpen regeling heeft het voordeel. dat:
als niemand een aan waterveront1·einiging ontleend bezwaar
oppert, of als Gedeputeerde Staten zoodanig bezwaar niet aan-
wezig achten, of als Gedeputeerde Staten oordeelen, dat de zaak
_ uitsluitend de gemeente betreft, waarin de inrichting wordt
opgericht, de beslissing aan het gemeentebestuur blijft of terug-
komt, welk bestuur toch uit den aard der zaak en volgens het
systeem der Hinderwet de meest bevoegde autoriteit is om over de
andere bezwaren, die mochten geopperd worden of die bg het bestuur
zelf mochten rijzen, te oordeelen en te beslissen. v. T. p. 3)
r Hier, zgn allerlei autoriteiten bgeen: Gedeputeerde
Staten, Gemeentebesturen, wat dies meer zg. De eenige
ï autoriteit, welke vergeten is. is het Water. Indien
~ dit de bandelooze vrgheid zich veroorlooft om vervuild
ll te raken, tegen alle admusistratieve regels in, laat men
het over aan zgn lot, -­ en ons aan het onze.
Als tweeden grond, voert de regeering aan, dat, werd
de waterverontreiniging niet ingedeeld bg de Hinder-
‘ wet, er drie vergunningen noodig zouden zgn. Dit
beroep op een paperasseirwinkel, die het uitvloeisel is
onzer omslachtige administratieve ordening, herinnert