HomeWettelijke maatregelen tegen waterverontreinigingPagina 12

JPEG (Deze pagina), 814.21 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

lt `f
l (
Ip .
iv i .
g. 10
Haars ondanks evenwel, heeft, in tal van hoofden, een ,
soort van diepe vereering zich gevestigd voor de ‘
abstractie, die yemewzáe heet. Men bejegent die topo­ F
gt graphische aanduiding, met een ontzag, dat, bg gemis
van historischen wortel, metaphysischen, dus kwalgk ­
bereikbaren oorsprong, hebben moet. Men spreekt ·;
van conflicten tusschen de wetgevende macht van den
il, Staat en die der gemeenten, niet omdat zg er zgn,
maar omdat men zich verbeeldt, dat zg er kunnen zgn.
lk vermoed, dat men, in dien waan, wordt versterkt
doordien tal van plaatselijke bestuurders stroo in de i
klompen draagt en daardoor van licht ontvlambaren
aard wordt. '
l‘ Thans, zgn wg genoegzaam voorbereid om met pas-
sende devotie te luisteren, naar den eersten grond, die
de regeering huiverig maakt, hare voorziening tegen
watervervuiling uit te breiden tot gemeente­werken.
· Hg luidt: ,,Reeds het gronddenkbeeld om in eéne wet
j ,,twee zoo verschillende onderwerpen samen te vatten · *5
,,als de verplichtingen der gemeenten ten aanzien van 2
‘1 ,,een deel der vervulling harer taak, en de verplichtingen _ ~
,,der particuliere industrie ten aanzien van de uit- *
N ,,oefening_ van haar bedrgf`, (is) niet boven bedenking
pv ,,verheven. (M. v. T. p. 2)".
i ls het niet, alsof gg vernaamt, hoe het bezwaard
il gemoed van den steller der Memorie lucht geeft aan A
pg; zgn sombere stemming bg de nadering van het spook?
Hg bemerkt niet, dat de herkomst der: ,,verplichtingen"
fi
l ` `
2
E