HomeWettelijke maatregelen tegen waterverontreinigingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 806.80 KB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

9.
_ p maar omgekeerd, het water, gehoorzaam, zich richten
_ zal, naar de lünen, administratief afgebakend.
E Dat water, door elk en een iegelük, industrieel of
gemeente, vervuild worden kan, ziet een blinde.
` Wordt dit ontwerp Wet, dan heet, tegen water-
· verontreiniging door afval, te zyn gewaakt. Althans,
met eenigen goeden wil, kan zoodanige illusie wor-
. den gekoesterd. De wgziging der Hinderwet immers is
' daartegen gericht. Hoe echter, indien watervervuiling
" _ plaats grüpt, door gemeente­werkenP Wel, alsdan valt
D zij uit den toon en uit de gis. Die gebeurlgkheid had
behooren te weten, dat ons administratief bestek slechts
‘- gedoogt, met de eerste zich in te laten, en de andere
aan Gedeputeerde Staten te endosseeren.
Welke gronden geeft de regeering voor hare eigen-
aardige handelwgzeï Ik tel er drie. -
Om den eersten te begrgpen, is een kleine inleiding
noodig. _
. - _ Daar waart, in Nederland, een spook rond, dat, bg
r iedere gelegenheid, de gemoederen in hooge mate ver-
ontrust. Het heet: gerneente­autonomie. Natuurlyk,
_ ·W bestaat iedere Staat uit provincien en gemeenten, en
` , U zelfs heeft de Grondwet (art. 3) verordend, dat deze
n indeelingen, naar den eisch van het Staatsbelang, kun-
, ` nen verdwgnen. Meer kan de Grondwet niet doen om
ip in te scherpen het beginsel, dat dit belang primordiaal
is, zoodat, doet het zich gelden, gewest of gemeente
· te zwügen en te wüken heeft.