HomeWettelijke maatregelen tegen waterverontreinigingPagina 10

JPEG (Deze pagina), 805.45 KB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 13.33 MB

, ' ' V ur Y I Y "¤:. Z? Iéga ` -.»»~· ‘

{ .
Alzoo, het ontwerp begint met het groote geheel,
, dat waterverontreiniging heet, een geheel, dat van _
nature één en ondeelbaar is, in twee deelen te splitsen. 4
De waterverontreiniging, door 'industrieelen afval,
brengt de Regeering onder dak, bg de Hinderwet. ‘
Nopens de waterverontreiniging, door gemeente- .
riolen, zgn afzonderlijke en bgzondere bepalingen, ter
kennisneming, aan de Gedeputeerde Staten der Pro- .
vincien toegezonden. Deze voorstellen dragen niet,
gelgk het aanhangig ontwerp, de handteekening van · _
, de Ministers van Landbouw, Ngverheid en Handel. en D
van Oorlog, maar gaan uit van het Departement van
Binnenlandsche Zaken. 1
‘ De voorziening tegen waterverontreiniging wordt
ïi alzoo in die mate uiteengescheurd, dat zg onder ver-
schillende Departementen van algemeen bestuur res-
tl sorteert. De practische gevolgen daarvan zgn, zelfs
bg benadering, niet te overzien. Een beschroomde
,_ gissing daaromtrent kan alleen worden gewaagd, door _ . _
hem, die in den bureaucratischen kanselarg­stgl niet r
een vreemdeling is.
Wat aangaat de andere afvoerwerken der gemeenten,
deze schgnen geheel van de gouvernementeele agenda ‘· p U
bl te zgn afgevoerd.
Men staat inderdaad verstomd over een beleid,
waaraan ten grondslag schgnt te liggen de gedachte, tp
pl dat niet, administratieve voorzorgsmaatregelen zich te
richten hebben, naar de eigenschappen van het water, .
l
E;
1