HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 783.32 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

ij i
I;
E
i
ä,
2 l
ï
i
zouden, wat dit onderwerp betreft. m. i. drie zaken ten minste l
moeten blijken; 10 dat de volksgezondheid altijd beter behartigd
wordt door de behandeling door de medici dan door anderen,
· _ 20 dat de vrijheid van uitoefening van de geneeskunst belang-
rijke schade aan de volksgezondheid aanbrengt en 30 dat de
uitoefening van de geneeskunst door anderen dan artsen door XT
strafwetten is te keeren. Het bewijs van die drie zaken moet,
dunkt mij, geleverd worden door hem, die met straf wil bedreigen
ook die uitoefening van geneeskunst door niet­artsen, die ieder
op zich zelf geen aantasting of vermindering van gezondheid [
medebracht, maar die integendeel strekte om de gezondheid van i
de behandelde personen te herstellen of althans aanmerkelijke
verlichting voor de zieken aanbracht. Het is mijn doel - daar
de ervaring mij evenals anderen geleerd heeft dat er vele feiten
van uitoefening der geneeskunst door niet-artsen met dergelijk er
gevolg bestaan -­ na te gaan, of er voldoende redenen zijn, om
het in ons land aan de artsen verleende monopolie te blijven ii
handhaven, dan wel of dit is in strijd niet alleen met de indi-
vidueele vrijheid maar ook met de ontwikkeling van de genees-
kunst zelf, met de beginselen van het strafrecht en het staatsbelang.
Door het aantal van hen, die mij hunne instemming met het *
beginsel van de vrije uitoefening der geneeskunst te kennen Qi
gaven zoowel als door de omstandigheid, dat zich onder hen E
bevonden mannen en vrouwen van alle maatschappelijke standen,
van allerlei intellectueele en geestelijke ontwikkeling en van
allerlei politieke en godsdienstige richtingen, is mij gebleken, dat i
4 i velen met mij van gevoelen zijn, dat die redenen niet voldoende
aanwezig zijn. H i
I
_,ï .
..1...-..-
s
l
i
ä
l
· i
{
E
i

7
ä
K
z
i