HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 56

JPEG (Deze pagina), 714.39 KB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

50
l tegen waken, waar en voor zooverre vrijheid van uitoefening
van geneeskunst dreigen mocht gepaard te gaan met bedrog
j_ (daaronder begrepen aanmatiging van titels) en benadeeling van
I leven of gezondheid door schuld of nalatigheid.
‘ ‘ Niet alleen ik ben va11 oordeel, dat het tijd is de individueele
j j vrijheid ook op dit gebied te vergrooten en te eerbiedigen, maar
1 i er zijn meerderen, die met mij meenen, dat het wenschelijk is,
` dat een verzoek tot wetswijziging in deze wordt gericht tot de
rcgeering en de volksvertegenwoordiging, opdat het in Nederland,
i evenals in Engeland en in Duitschlanïtl, aan iederen burger
g moge vrijstaan eigen geneeswijze en eigen genezer te kiezen,
opdat niet langer in Nederland straf wordt bedreigd tegen en
l straf wordt toebedeeld aan hen, die geen onrecht deden, en
i opdat niet een wet blijve bestaan, die dagelijks door zeer velen
· ongestraft wordt overtreden, tot discrediet van die wet en van
l ‘ de wetgeving in het algemeen, terwijl spontane vervolgingen
j alleen bij wijze van uitzondering op klachte plegen te worden
j J ingesteld en daardoor vestigen een systeem van willekeur, dat
j niet afhankelijk pleegt te zijn van de schade door de overtreding M
lg I te weeggebracht - die niet wordt geeischt voor de strafbaar-
i heid - maar van het al of niet bestaan van die niet altijd
­ · zuivere maar altijd onberekenbare bijomstandigheden, die de
i klachten plegen in het leven te roepen.

lr
V
x