HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 55

JPEG (Deze pagina), 932.77 KB

TIFF (Deze pagina), 8.17 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

49
eren, . wanneer niet de niet-arts aan den zieke door verkeerde behan-
moet deling schade toebrengt, veel minder wanneer de niet­arts aan
den zieke genezing of vermindering van pijn brengt of verergering
van den toestand tegenhoudt, anderzijds doet zich de vraag
voor: waarom moet de Staat my); gezondheid, mgbz leven be-
` schermen tegen gevaren, waaraan mijn gezondheid, mijn leven
alleen blootstaat door myn czgevz wzl, dom, myn czlgczz z‘0m’0m.*
ja nog meer, waarom moeten azzdcrm beoordeelen wat voor
mijn levensbehoud, mijn gezondheid gewcnscht is, anderen die
_ V ik niet koos en niet atnderen die ik wel koos?VVelk recht heeft
uêcjl ­ de Staat mij de vrijheid te ontnemen om eigen geneesmethode
md? en eigen genezer te kiezen?
· I VK/`anneer ik samenvat, hetgeen ik gemeend heb te mogen
het in het midden brengen, dan meen ik, dat de wet op de uit-
[ de ' oefening van de geneeskunst, gelijk die in ons land is aangenomen
iêks en gelijk die volgens de constante jurisprudentie van den Hoogen
nen ` Raad wordt uitgelegd, is in strijd met juiste begrippen van
kik strafrecht, is in strijd met de vrijheid van het individu, is in
H6? strijd met het staatsbelang, is in strijd met de ontwikkeling en
áy vooruitgang van de medische wetenschap, terwijl het belang van
gen _ de volksgezondheid daartegen niet kan opwegen, omdat menin
cm gebreke blijft aan te toonen, dat vrijheid van uitoefening van
de de geneeskunst de volksgezondheid meer schaadt dan goed doet,
uit even goed als men in gebreke is gebleven aan te toonen, dat
çht ‘ vrijheid van handel en vrijheid van andere bedrijfsuitoefening de
dat handel of de industrie of de bedrijven in haar ontwikkeling zou '
° schaden of de koopers van handels- en industrie-waren of dege-
Its nen, voor wie de ambachtslieden hun werk verrichten, zou bena-
ph deelen. Het is trouwens niet de vraag of het wel mogelijk kan zijn,
VO;) i _ dat vrijheid van uitoefening der geneeskunst aan iemand schade
6 _ · n zou kunnen toebrengen maar of die schade zoo aanmerkelijk
Cu in het algemeen is, dat zij de voordeelen van die vrijheid overtreft.
M- Even goed toch zal de vrijheid van den handel, van de industrie
rd of van andere bedrijfsoefeningen wel eens iemand schade kunnen
’ ' aanbrengen maar niemand ziet daarin een reden om de vrijheid
OS_ · , op te heffen verder en anders dan door bedrog en benadeeling
V door schuld te straffen. Zoo kan men ook door strafwetten er
‘ Jhr. Mr. v. II. t. E., Vr. uitoef. gen. 4