HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 872.28 KB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

f.
46 A
’Vij wezen er reeds op dat in Frankrijk het teekenend feit
voorkwam, dat de regeering het bestaan van eene inrichting
= voor massage en magnetisnie erkende, terwijl het doel van die _
school was, naar het oordeel van het Hof van Cassatie, om de
wet te overtreden. Het kan moeilijk sterker. De meer vermelde
' memorie van toelichting van het jongste Duitsche wetsontwerp i l
belvat deze teekenende woorden als het oordeel van de regeering,
l die het voorstelde: "
l <<Verder is er op te wijzen, dat ook in die Staten, waar de
uitoefening van de geneeskunst door niet bevoegde personen is
verboden, de verhoudingen (van het aantal <<kwakzalvers» tot _
j het aantal artsen) zich naar het schijnt niet anders, in het
l bijzonder niet in werkelijkheid gunstiger (cl. i. meer ter voor-
deele van de artsen) dan in Duitschland hebben ontwikkeld.»
En in Nederland, hoe is het daar?
` Het is altijd min of meer moeielijk een dergelijken toestand
door controleerbare feiten aan te wijzen. De toestand in ons
land is evenwel van dien aard, dat zelfs, zonder een enquete
in te stellen, door een oppervlakkigen blik op hetgeen in de " i`
Q maatschappij op dit terrein tot uiting komt, de overtuiging
_ daarvan kan worden verkregen.
V Als men b.v. de adresboeken van de drie grootste steden van
ons land opslaat, dan vindt men daar rubrieken van de per- `
sonen, die in deze steden bepaalde beroepen uitoefenen. Deze
rubrieke11 worden natuurlijk door of van wege de uitgevers der p
2, adresboeken ingericht en ingevuld, zij zijn veelal zeer onvolledig,
want niet allen geven zich op, maar zij worden samengesteld
naar de opgaven, die de betreffende personen hebben verstrekt
met het doel om openlijk bekend te maken, dat zij dat beroep
’ uitoefenen. Die personen komen dan in de alphabetische lijst
van de adressen van inwoners in de steden, die wordt samen- _
gesteld naar de opgaven door de inwoners zelf verstrekt, zelf _.
ig ook aan hunne medeburgers en vreemdelingen bekend maken, 1
welk beroep zij uitoefenen en waar.
_i _ In de adresboeken van Amsterdam van 1911 tot IQI2 en van
i. 1912 tot IQI3 komen rubrieken voor van hen, die massage
j uitoefenden en van hen, die de menschen ter genezing magne-
jl
is
1 ;