HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 51

JPEG (Deze pagina), 820.82 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

Y
l ,
ï
l
` 45
I VI. ;_ i _
Is de vrije uitoefening der geneeskunst door ,
vr · strafwetten te keeren?
Het komt mij voor een gezonde staatkunde te zijn, wanneer
maatschappelijke toestanden van dien aard zijn, dat de wetgeving
daarmede niet in overeenstemming is, die wetgeving te wijzigen
in den geest, dien de maatschappelijke toestanden eischen. Bepaal-
j delijk, meen ik, geldt die regel, wanneer die wetgeving de
individueele vrijheid, die maatschappelijke toestanden eischen,
in den weg staat en in dubbele mate wanneer sz‘wzfá2d2·£zgz`1zg‘z·1z
l' in strijd komen met de vrije ontwikkeling van het maatschap-
i pelijk leve11. Maar daarover kan men van meening zeker
j verschillen. /Vanneer evenwel de strijd zoo groot wordt, dat de
_ p straf bepalingen de wetgeving niet meer kunnen redden, dat
lb" steeds en voortdurend overtredingen van de wet onvervolgd
plaats vinden, omdat de ontwikkeling van het maatschappelijk
leven niet is te keeren, dan wordt het laten bestaan van zulk
een strafwet een kwaad, dat niet verdient te worden gehandhaafd,
I i want de dagelijksche onvervolgde overtreding van de wet brengt
die wet en daarmede de wetgeving zelf in discrediet.
Bovendien geeft zulk een wet aanleiding tot immoreele ver- ‘
volgingen. Immers, het is dan niet afhankelijk van de vraag
‘ of de wet is overtreden maar van de vraag of er klacht geschiedt,
I of vervolging zal plaats vinden. En het doen van die klachten
is veelal niet gevolg van schade, die werd veroorzaakt aan de
zieken, maar kan liggen in allerlei redenen van wrok tegen den
- beklaagde bij allerlei menschen, of hier en daar in bij vlagen
losbarstenden ijver van medici om hun privilege te handhaven,
of van jeugdige ambtenaren van het openbare ministerie of van
de politie om hun ijver te toonen of van hen die bezield zijn
met een scherpe vervolgingszucht van al wat zij <<kwakzalverij»
noemen. Hoe staat het hier nu mede wat de wet op de uitoefe-
i ning van de geneeskunst betreft?
{
9
z