HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 49

JPEG (Deze pagina), 850.21 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

TTT;. e V`` ,
43
die man dan, hetzij doordat intuitie, zijn psychisch voelen of
andere oorzaken hem het juiste geneesmiddel deden vinden,
hetzij doordat er van hem op de zieken uitgaat een sterke
suggestieve werking, velen geneest, welke reden is er dan om
_ te stellen, dat door zijne behandeling de gezondheid van die
hem bezoeken wordt geschaad en wat reden van openbaar
i belang is er om dien man te straffen?
VVanneer het waar is - en dat kan een kortstondig onder-
zoek bevestigen ~­~ dat menschen van allerlei rang en stand,
van allerlei mate van ontwikkeling, in een zaak als hunne
i gezondheid waarvan een ieder voor zich het gewicht pleegt te
gevoelen, zich bij sommige ziekten liever wenden tot mannen
E en vrouwen, die zich niet hebben bekwaamd door eene uitge-
Y breide studie van wetenschappelijk medischen aard dan tot hen,
die, na zulk eene studie met goed gevolg te hebben ten einde
gebracht, door den Staat waren geijkt tot bij uitsluiting tot de
uitoefening van de geneeskunst bevoegde personen, dan verdient
. dit verschijnsel eenige aandacht. Daaruit schijnt te volgen;
ik zz. dat de geneeskunst als wetenschap nog niet die hoogte heeft
bereikt, dat de geneesmethoden, die de artsen aanbevelen, altijd
succes hebben zooverre dit mogelijk is 1) en in allen gevalle
dat die wetenschap niet zoodanig is, dat men kan eischen dat
geen geneesmethoden dan zij erkent worden gebezigd en á dat
‘ de geneesmethoden, welke buiten die der doctoren bestaan, in
· het bijzonder de psychische geneesmethoden, waarover hiervoren
sprake was, niet zoo weinig gunstige resultaten hadden, dat de
Staat ze maar klakkeloos, zonder nader onderzoek en zonder
bewijs van het tegendeel, mag verbieden of onmogelijk maken.
Dat gunstige resultaten zijn verkregen door die methoden
wordt van velerlei zijde getuigd, in de litteratuur vindt men
daarvan sprekende voorbeelden en het wordt bevestigd door het
.- klimmende aantal genezers en het klimmende aantal patienten,
dat bij hen genezing zoekt. 2)
1) \`are dit wel zoo. dan zou het zich vervoegen hij «· een kwakzalver·· d. i. een
niet arts als de wetenschap geen haat gaf. toch geen kwaad kunnen doen.
2) Betere controle, betere heoordeeling van de vraag wie der genezers werkelijk
’ ‘ kracht en geschiktlieid, werkelijk den noodigen psychischen en physieken aanlcghezitten