HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 48

JPEG (Deze pagina), 903.86 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

V§;;··‘[ , `''` §"s,§Q?ï`§_""`[ï?`_"” ' w,ï"""‘ ?‘““"" " ' " ' ,,_.`` `. ... »`...... i` Y" Z .~ " . , ­~­.i,,,,....,a.......=.r.,.i.i...-,._ ,,,,i,­ ..,-.. ,i.. r. ­ ., .... ,N
-
li

j in
i g 42
[ _.
ä e
drinkwater en behoorlijke woningen, voorzorgsmaatregelen tegen
fr besmettelijke ziekten, goed en onbekrompen hooger onderwijs
i over de geneeskunst en de opvoeding van de kinderen, door
hun begrippen van zindelijkheid en reinheid te geven, noodig
zijn om eene goede volksgezondheid te vestigen,
Is het dus niet zoo direct uitgemaakt, dat vrijheid van uitoefe­’
ning in de geneeskunst belangrijke schade aan de volksgezondheid ‘
brengt, op hen die de vrijheid willen beperken rust het bewijs
ig van de noodzakelijkheid er van.
<<Zijn» -­ kan men met Mr. Kappeyne van dc Coppello in de
Kamer van 1865 vragen: - <<de ongelukken door de kwakzalvers Z
aangericht zoo groot? Zijn zij in het minst te vergelijken met
[ de ongelukken, die worden aangericht door de openbare middelen Y
. · van vervoer? Indien ik mij aan die middelen van vervoer toe- i
jj vertrouw, daardoor mijn leven en leden waag, zal men dan van
ii alle ondernemers van die middelen van vervoer examen vragen.>~
jl \`ij kunnen er bijvoegen: Vraagt de Staat van de chauffeurs
van de automobilen, die in de nabijheid van de groote steden de A
j ` rustige wandelaars opschrikken en hen met gevaar van aanrijding ik
lg of van verwoesting van gezondheid door schrik of het opjagen
van stofwolken bedreigen een staatsexamen, als zij tegen betaling
i hun werk er van maken menschen daarin te vervoeren? Zijn
er niet veel meer bedrijven in de maatschappij, waarvan mijn
gezondheid afhankelijk is maar eischt de Staat, dat zij die mij ·
voedsel verkoopen of mijn voedsel bereiden, examens doen om »
` te weten, wat zij verkoopen moeten of hoe zij mijn voedsel
bereiden moeten met het oog op mijn gezondheid. Zullen wij
tot het oude gildewezen terugkeeren, omdat daarbij van ieder,
die een bedrijf, een ambacht, wilde uitoefenen proeven van
‘ bekwaamheid en geschiktheid werden gevraagd eii omdat het
r van belang was voor de maatschappij, dat goede ambachtslieden
hun bedrijf uitoefenen in ons land en dat geen kwakzalvers op ,_
hun gebied ons leveren slechte waar voor goed geld?
«Vanneer het waar is, dat een ongeleerd en ongeletterd man
E in Holland aan tal van zieken raad geeft om genezing te zoeken
i voor hunne ziekten door plantaardige - niet voor de gezondheid
j schadelijke - geneesmiddelen voor te schrijven en wanneer · ·
je