HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 776.39 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

2* ïë

_ j*» 4:0
America liet het hooger onderwijs veel te wenschen over en
verbetering van dit onderwijs ging gepaard met den wensch, om
· aan de kweekelingen van de hoogescholen naar het voorbeeld '
è van vele Europeesche Staten een meer bevoorrechte positie te
verschaffen en bovendien werd hier ten minste naar luid van
sommige statuten en naar luid van de rechtspraak het monopolie F`
, beperkt tot de toepassing van wetenschap en techniek en niet
van toepassing geoordeeld op die geneesmethoden, die daar A
j buiten vielen.
_. In Duitschland wordt van regeeringswege wel een wet voor-
gesteld, gericht tegen de uitoefening van de geneeskunst door i
de niet met een wetenschappelijk certificaat geijkte personen I
` maar dit wetsvoorstel gaat, blijkens het geschrevene in de memorie J
van toelichting ‘), vooral uit van de artsen en het valt niet te
E ontkennen dat deze een dergelijke zaak noodwendig min of
meer eenzijdig uit hun standpunt bezien. _
i g De regeering, die naar Nederlandsche begrippen in Duitschland j
de individueele vrijheid nu juist niet al te sterk pleegt op den
E voorgrond te stellen en die dan ook zegt van oudsher als haar de
streven en plicht geacht te hebben de volksgezondheid te be-
lg gg schermen en de ingezetenen voor schade aan lijf en leven te
4 bewaren, vindt echter de redenen, die tegen het aannemen van
I het algemeen verbod aan niet wettelijk bevoegd verklaarden
j, om de geneeskunst uit te oefenen pleiten, te sterk om zulk
een verbod voor te stellen.
JN 1) De memorie van toelichting zegt: «Die ‘Vünsche der arztliohe Vereine und
ij Körperschaften sind seit langem auf ein reichsgesetzlichen Vorsehen gerichtet>> en
«die \`iedereinführung eines solchen Verbots>> (een algemeen verbod van uitoefe-
ning van de geneeskunst aan niet­artsen) <<ist eine ständige Forderung des Deutschen _
.K€l”tZê`€l’Ci11S gCVCS€l'l>>.

ë
Iv
äkg