HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 864.08 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

J
3s>
` In Duitsehland behooren de masseurs tot de <:Heilgehilfen»,
het <<untere Heilpersonal>>, wier bevoegdheden geregeld zijn in
de Gewerbeordnung. Hetzij men regeling of vrijheid van beroep
aan deze klasse van genezers toesta, in allen gevalle komt het
ongerechtvaardigd voor, dat naar de Nederlandsche wet aan hen
" van staatswege slechts straf voor hunne behandeling zou toe-
komen.
De vraag is gerechtvaardigd: welk staatsbelang eiseht hunne
veroordeeling tot straf? V'ordt de volksgezondheid benadeeld,
als zij massage toepassen daar, waar die toepassing door zieken
I met of zonder raad van medici wordt gevraagd en gewenseht?
j Zoo meen ik, dat de hier behandelde vraag ontkennend moet
l worden beantwoord. Maar alvorens over te gaan tot de naast I
volgende vraag, die in nauw verband met deze staat, wensch {
Q ik nog ééne opmerking te maken. l
Uit de geschiedenis blijkt, dat bij de instandhouding van j
j het monopolie medegewerkt heeft de oude toestand van het
{ recht van de geneeskundige monopolisten op het bezit hunner
*i‘ positie en het recht der hoogeseholen, blijkens de uiting I
. van de regeering en voorstanders van de wet van 1865, ookin i
ons land en wanneer de jurisprudentie van de Hoogen Raad
L ~ juist is, nog veel sterker als anders. omdat dan het monopolie l
zelfs de grenzen van wetenschap en techniek overschrijdt.
j Heeft nu ergens de ervaring veroorzaakt, dat deze toestand 1
I van monopolie werd hersteld, waar zij niet bestond. Op zuiver
_ empirischen grondslag berusten de wetten meestal niet, omdat
zij aansloten aan de oude gildetoestanden en dus waren voort- `
f zettingen van hetgeen sinds oude tijden gewoonte en reeht
2 van de beoefenaren van het bedrijf was. Er is b.v. wel in Frankrijk i
een tijdvak geweest, waarin het monopolie was geschorst, en j
` in America zijn in vele staten monopolies ingevoerd, maar +
gj daarvoor bestonden andere redenen. In Frankrijk ging de
s opheffing van het monopolie gepaard met den dwazen maatregel
j van de onderdrukking van het hooger onderwijs en dus was '
p dit niet te handhaven, toen de loop van de politieke ontwik-
i keling deed terugkomen op den maatregel, die het belang van
F de ontwikkeling van de geneeskundigen had miskend. In
t