HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 860.46 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

tot extase opgewonden, de uitwerking op zieken dikwerf niet
kan uitblijven en hun geestelijke persoonlijkheid kan worden
j opgewekt tot meer krachtig werken ook op het zieke organisme.
VVat mij voorhands voorkomt nog niet voldoende bekend te
zijn, is de uitwerking van soms veelvuldige samenstrooming van 1.
I a gedachten van velerlei soort gericht op een ziek mensch en dus
` komt het mij voor, dat deze wijze van behandeling schaduw-
’ A zijden kan vertoonen.
j Maar moet het nu verboden zijn en met straf bedreigd worden
3 als iemand er zich mm gccfzf zijne gedachten te richten op het
i` herstel van de gezondheid van vrienden of bekenden of zelfs I
, vreemden, waardoor zijne handeling een bedrijfshandeling kan j
worden. Daar moet m. i. om de strafwet te rechtvaardigen uit
de handeling in het algemeen aanmerkelijk meer kwaad dan
V goed voortspruiten en dat moet zijn aangetoond. i
i _ Naast deze psychische geneesmethoden ligt het op den weg
« van mijn onderwerp een blik te werpen op geneeswijzen, die L
n gemeenlijk niet worden uitgeoefend door artsen en die zich toch
g zeker het burgerrecht hebben verworven, de geneeswijzen van J"-
de massage en van de heilgymnastiek. ·
i·, In de maatschappij zijn werkzaam vele masseurs en masseuses,
4 ook heilgymnasten, die dikwijls even goed als de medici kennis L
. en ervaring hebben omtrent massage en heilgymnastiek, ja
jj wier ervaring en technische vaardigheid op hun gebied die van
i vele artsen verre overtreft, Ik behoef slechts de aandacht van l
j de Nederlanders te vestigen op de figuur van Dr. Metzger, vóór ·
N hij zich door studie het recht van uitoefening der geneeskunst
; had verworven. Niet zelden wordt dan ook door artsen aanbevolen i
aan sommige zieken on1 zich door hen te laten behandelen. f
Daarmede is, waar immers masseurs en hcilgymnasten ­- zal ;
hunne behandeling gunstige resultaten hebben - zich moeten N
richten bij die behandeling naar hunne bevinding en zij dus ig
zelfstandig en niet als loutere werktuigen van de artsen moeten o
i optreden, aan de masseurs en heilgymnasten geen straffeloosheid ,
verzekerd 1). i L
1) Men zie het arrest van den lloogeu Karl van 28 November 1892. \'. 6280. `
F