HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 885.18 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

l- 37 · v
j en niet altijd zonder succes. Alvorens al te snel te oordeelen
leze men b.v. het standaardwerk van Mijers, <<Human perso-
nality and its survival of bodily death>> over het door middel
van de vrouw van een bekenden geneesheer als medium geven
. i van raad voor zich zelf en anderen of men leze het voorbeeld i
in het werk van Dr. ], Ochorowicz (la suggestion mentale blz. 39)
of men vestige zijn aandacht op de woorden van een deskundige
als Lombroso, waar hij in zijnlaatste werk zegt: «Er zijn genees-
kunstenaars onder hen» (de mediums) <<die dikwijls totaal niets
_ «van de geneeskunst verstaan en die toch merkwaardige resul-
«taten bereiken. Ik heb waargenomen, dat een van de meest 4
«onwetenden van hen, eene vrouw, die de fakirs der Hindoes ,
«als eene zuster zouden hebben erkend, in 15 à 20 dagen door j
«·middel van belachelijke spierbewegingen de gezondheid van
<<eene vrouw in het laatste stadium van tering herstelde.» E
- Nu is het waar, dat hier dikwijls kunnen voorkomen en voor-
komen gevallen, dat personen, die dit intuitief vermogen niet
p of slechts in geringe mate bezitten, zich voordoen als daarmede j
ij begiftigd, maar al spoedig zal dit blijken en het is oneindig
gevaarlijker als deze personen heimelijk optreden dan in het
openbaar. Het is daarmede gelijk de meer aangehaalde memorie ,
A van toelichting van het jongste Duitsche wetsontwerp zegt: j
j «Een (algemeen) wettelijk verbod zal hoogstens daarheen voeren, E
j <<dat de uitoefening van de <<kwakzalverij>> zich nog meer onttrekt
<<aan de openbaarheid en zich in het verborgen terugtrekt om
<<daar, wijl ze in het duister werkt des te weliger op te schieten ‘
<<en des te meer schade aan te brengen. juist de heimelijke j
<<uit0efening omgeeft allicht «de kwakzalverij>> met een stralen-
l «krans, die haar aanzien in de oogen van het volk verhoogt i
I <<en haar werkkring uitbreidt».
i
Persoonlijk voel ik niet veel voor de geneeswijze van de j
«Christian Science>> ofschoon het, mijns inziens, kan gerekend r
worden bewezen te zijn, dat de gedachte eene groote kracht
kan uitoefenen telepathisch en suggestief en dat, wanneer de j
j gedachten van meerderen vereenigd worden en door gods- K
j dienstige gemoedsaandoeningen worden verdiept, ja wellicht {
I ^

4
l
I ‘ ·
1