HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 891.89 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

36 l·
l
‘ï’g: achten, is de vraag, die ik stelde, dus zeker niet bevestigend
te beantwoorden.
Hier zal njet alleen niet altijd de behandeling door artsen
die van anderen overtreffen, maar in ons land althans is zelfs
eene behandeling door artsen langs den weg van deze genees- · «
’*; methode zoo goed als niet bestaande. ·
lj Meer wordt door de medici ook in ons land gebruik gemaakt
· van het hypnotisme of de suggestie. Ik heb reeds trachten te
betoogcn, dat er redenen zijn, die er voor pleiten dat een zooge­
<; naamd magnetisch rapport, dat ook wel aangeknoopt kan worden
buiten manipulaties of handoplegging maar dat meestal toch
daardoor zeer bevorderd wordt, de suggestibiliteit vestigt. Ook
bij deze behandeling is het dus reeds hierom alleen de vraag
of steeds artsen te verkiezen zijn boven leeken.
Het nieuwe duitsche wetsontwerp wil hypnotiseeren aan
· anderen dan artsen verbieden, omdat het «in handen van leeken ·
i een zeer schadelijk werkend middel is». Ik voor mij hoorde
nimmer dat leeken daarbij te werk gingen op de wijze als de _
E school van Charcot, welke wijze van behandeling zeker niet
l onschuldig schijnt, en wat de behandeling overeenkomstig de
i van de oude magnetiseurs afkomstige school van Nancy (Liebe-
I ault enz.) betreft, legt de bekende Zuricher hoogleeraar in de A
psychologie Dr. Forel deze categorische verklaring af, die met
' de gevaarlijkheid der behandeling niet al te wel te rijmen is:
I «Liebeault, Bernheim, VVetterstrand, van Eeden, de jong, Moll,
j ik zelf en de andere volgelingen van de school van Nancy
verklaren categorisch, dat, ofschoon wij vele duizenden van
gehypnotiseerde personen gezien hebben, wij nooit gezien hebben
" een enkel geval van geestelijke of lichamelijke schade die door I
hypnose is toegebracht maar vele gevallen van ziekte, die er I
door genezen zijn>>.
Daar wordt door enkele menschen, die een sterk intuitief
I vermogen bezitten en die als het ware telepathisch de ziekte
ii en soms zelfs het geneesmiddel passend aan de ziekte uitvinden -
wellicht min of meer instinctmatig, gelijk de dieren somwijlen
hun geneesmiddelen vinden - geneeskunst uitgeoefend. Bepaal- l
delijk geschiedt zulks somwijlen door somnambules en mediums I
i
l
i
l
is . l