HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 857.23 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

behandeling moet plaats vinden en een magnetiseur kan dus
niet een werktuig zijn van den medicus, die de behandeling
regelt en beheert.
Het is feitelijk aldus. De wet, die het monopolie van de
_ artsen, onbeperkt volgens de constante jurisprudentie van den
_ Hoogen Raad, vestigde, heeft de strekking om deze genees-
methode onmogelijk te maken. Is nu de magnetische behandeling
zoo gevaarlijk voor den zieke, dat zij aan anderen dan medici
moet verboden worden? Ik zal geen magnetiseur­leek aanhalen
maar een medicinae doctor en oud-hoogleeraar in de psychologie
en wijsbegeerte Dr. julian (lchorowicz. Zijne woorden zijn
afdoende genoeg: <<Afgezien van de theorie van het fluide heeft
de praktijk van IQ jaren mij geleerd dat het magnetiseeren
geen kwaad kan doen, als het onder regelmatige voorwaarden
geschiedt, en wel altijd min of meer goed>> 1).
Zoo komt de wet mij voor te zijn èn in strijd met het belang
van de medische wetenschap èn eene ongerechtvaardigde schending i
van het recht, dat ieder staatsburger moet bezitten om eigen j
ii wijze van behandeling bij ziekte te kiezen, des te meer indien die
geneeswijze is een rationeele en die keuze niemand kan benadeelen. g
De medici verzetten zich dikwijls heftig tegen deze genees- ‘
methode, gelijk kan blijken uit het nieuwe Duitsche wetsontwerp,
· maar het kan toch zeer goed zijn, dat hunne gedachten veel
te veel gaan in anatomische en chemische richting, daar zij
eeuwen lang de psychische geneeswijzen hebben verwaarloosd. l
Zeer goed kan in sommige menschen liggen een bron van 1
psycho-physische energie, die een ander ziek mensch kan her-
stellen of zijne pijnen wegnemen of verminderen, Daar ligt hier l
een nog onontgonnen veld van kennis maar vooral van kracht
dat meer moest gebezigd worden tot herstel van ziekten, in
de eerste plaats van zenuw-ziekten. l
_ lNat deze geneesmethode betreft, welke sommigen, al is het
de geneesmethode van het verleden, tevens die van de toekomst
i
1) De la suggestion mentale zde druk 1889 blz. 405. Destij ls geloohle hij niet " j
aan het fluide. ofschoon de praktijk hein deze woorden deed neersehrijven: «.-ls het j
iluï·le bestond zou het gemakkelijk kunnen dienen als verklaring van de feiten en
inen kan bij ziekte gerust zeggen. dat men doen moet alsof het tluïrle bestond.
l
i
1
i
E
1