HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 891.85 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

CY?
D2 3:l
magnetiseurs, van mannen als Mesmer, Deleuze, Charpignon,
ii Despine, Lafontaine, du Potet en anderen, van wie geleerden
als Dr. Pierre Janet en Dr. Julian Ochorowicz, getuigen dat zij
jj niet alleen niet de minachting verdienen, die de medische
jj wereld ze zoolang betoonde, maar dat zij inderdaad de ontdekkers _ _
waren van vele psychische feiten en eigenschappen van den
mensch.
Daarvan spreken echter ook de ervaringen van mannen, als
prof. P. Janet, prof. Ch. Richet, Dr. J. Ochorowicz, waarop ik
, in mijn brochure over het magnetisme als geneeskracht wees.
Een en ander komt mij voldoende voor, om aan te nemen
ii dat deze geneesmethode allezius verdedigbaar is en een onder-
zoek naar de practische gevolgen van deze geneesmethode voor
_ de zieken zal ontegenzeggelijk, meen ik, openbaren dat deze
J van gunstigen aard zijn en soms zelfs, vooral bij zenuw­stoornissen
2 en zenuw­aandoeningen, van zoo gunstigen aard dat zij wonder-
baarlijk schijnen.
i V Nu leveren de artsen geen waarborg op, dat zij bezitten den
vereischten psychischen en physieken aanleg voor het magneti- ii
seeren noodig, want hun kennis en ervaring helpt hen hierbij niet.
Bovendien de behandeling door het magnetiseeren is dan het
beste, wanneer den magnetiseur door zijn psychisch voelen als
het ware van nature wordt aangewezen, hoe hij moet handelen. ‘
De eenheid, die de samenvloeiing van de psycho­physische
energie aanknoopt, is een gevoelseenheid en de sensitieve
P magnetiseur wordt dus als geleid door het gevoel bij de behan-
deling, die hij den zieke doet ondergaan. Ondervinding heeft
aangewezen, dat juist de magnetiseurs, die het beste slagen, worden
j geleid door hun intuitie bij de behandeling, zoodat zij deze
dus dikwijls geheel anders bewerkstelligen, dan zij bij den aanvang,
J afgaande op hun verstandelijke overwegingen, meenden te zullen
i doen. Kennis en ervaring - gesteld de medici hadden in ons _
land deze eigenschappen omtrent het magnetisme als genees-
kracht evenzeer als zij ze in het algemeen in realiteit missen -
kunnen dus niet in deze beslissen, evenmin omtrent de behan-
deling zelf als omtrent de wijze van behandeling.
Een medicus kan dus niet met vrucht voorschrijven, hoe de

Ff;-