HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 863.00 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

W, I' Y ., Y . W,
·- a
i k 26
E
tegen de pokkcn hadden gebezigd, lady Montagne daarover wel
{jl geschreven hebben en ]enner’s aandacht daarop wel gevestigd '
zijn geworden en gebleven?
j * Zoude, wanneer de Indianen de kinabast niet hadden gebezigd,
j r het geneesmiddel van de kinine zijn ingevoerd?
Hebben niet de oude magnetiseurs en de abt Faria, lang i
vóór dc geneeskundige wereld daarvan kennis droeg of iets
EQ wilde weten, de suggestie als geneesmiddel toegepast?
g Zou de hydropathie zich gevormd en ontwikkeld hebben
zonder den boer Pritsnitz, die ze uitvond en er gebruik van
A maakte?
` Zou zonder den leek Ling de gymnastiek tot genezing van
sommige ziekten zijn aangewend geworden?
En zou het gewenscht zijn geweest uit naam van de medische
il wetenschap deze allen te vervolgen en te straffen, omdat zij-
I zonder het radicaal van arts te bezitten ­- de medische weten-
Q schap hebben verrijkt en zieken hebben geholpen te herstellen.
g Yrijheid van uitoefening van de geneeskunst kan dus wel
bevorderen vooruitgang van de wetenschap der geneeskunst. Of
zal zfámzs één geneeskundige met recht de bewering kunnen
,A voeren, dat de medische wetenschap haar hoogtepunt heeft
bereikt?
j En zoo kom ik tot de beantwoording van de in deinleiding
,1 eerst gestelde vraag: is de volksgezondheid altijd beter behar- _
tigd door de behandeling van de medici dan van anderen. _
­ Zeker, veelal zal men een man van kennis en ervaring kiezen
F boven den man zonder die kennis en ervaring. Er is dus in _
het algemeen in vele gevallen reden, om als men ziek is een
medicus te raadplegen. Maar de medische wetenschap is aller-
J minst een exacte wetenschap. Vergissingen zijn in geenen deele
_ uitgesloten, ook niet voor hen, die na langdurige studie hun
artsexamen met succes hebben afgelegd. Ik heb reeds voorbeel­ _;
den genoemd , waaruit blijkt dat onderzoekingen en ervaringen van
F leeken de stoot er aan hebben gegeven, dat hunne geneesmethoden
of geneesmiddelen later door de medici zijn erkend en gevolgd.
A Reeds hierin vinden wij een ontkennend antwoord op onze
vraag. In de tijden, toen leeken deze geneesmethoden of ge- `
K!
HL;