HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 820.87 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

25
IY. .
Wordt de volksgezondheid altijd beter behartigd
door de behandeling van de medici dan door anderen?
De schrijver va11 deze brochure meent, dat de vrijheid van
' i de uitoefening in de geneeskunst behoort te worden aanvaard,
tenzij groote en afdoende bezwaren voor het algemeen welzijn
uit die vrijheid kunnen ontstaan, bezwaren, die dan niet aan-
t wezig moeten zijn onder het stelsel, dat in onze wet en juris-
' prudentie is neergelegd. Mochten zulke bezwaren niet bestaan
, of mochten die bezwaren, voor zooverre bestaande, niet kunnen
geweerd worden door het stelsel van onze tegenwoordige wet-
E · geving, omdat dit stelsel niet is te handhaven, dan meent hij,
dat het tijd kan genoemd worden, dat onze verouderde wet-
geving worde vervangen door een meer vrijheid gevend stelsel,
zooals sinds tal van jaren omtrent andere bedrijven door de
Nederlandsche wetgeving onder algemeene instemming is aan-
genomen. Waiit de regel, dat vrijheid van bedrijfsuitoefening
medewerken kan en medewerkt tot de ontwikkeling in het bedrijf,
is toch ook geldig voor de uitoefening van de geneeskunst.
4 i Waiineer men personen, die zich geroepen gevoelen een l
bedrijf uit te oefenen, daarvan uitsluit, dan kan dit niet gunstig
werken op de ontwikkeling van het bedrijf, dat behoefte heeft
V aan personen, die het bedrijfmet liefde en bezieling aanvaarden,
l _ in het bijzonder wanneer het een bedrijf geldt als de geneeskunst,
waarvan de grondslag wortelt in de ervaring.
«Het valt niet te loochenen,» zegt de memorie van toelichting
' van het jongste Duitsche wetsontwerp, «dat even als op ander
<<gebied ook op het terrein van de geneeskunst niet-vak-
g,_ «mannen vele geneesmethoden aanbevolen en aangewend hebben,
<<die later ook in de wetenschappelijke geneeskunde ingang en
<<uitbreiding hebben gevonden. Al zulke proeven en onder-
«zoekingen voor de toekomst af te snijden, kan slechts om een
<<meer daartoe dwingende reden (dan er bestaat) geschieden.~>
Zouden, wanneer oude vrouwen in Turkije de pokstof niet