HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 761.74 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

· ’ ~~ ·-­‘-i ­•­;­ ­­»[l[.l« .,Z. ,. {__ .,,,,.c
24
waarbij bijna altijd bedriegelijke doeleinden werden nagestreefd,
j 3 verboden moet worden 1).
l ‘· In sommige kantons van Zwitserland volgt men de Fransche
j i leer van het wetenschappelijk monopolie, in andere de vrijheid
j van uitoefening van de geneeskunst.
i ii Zoo kan men onderscheiden: landen, waarde uitoefening van
f i de geneeskunst geheel in handen van de wettelijk bevoegd _
verklaarden is, landen, waar de uitoefening der geneeskunst, _
l voor zooverre zij bestaat in het voorschrijven van geneesmid-
delen en het verrichten van operaties in handen van wettelijk
j daartoe bevoegd verklaarden is en landen, waarin heerscht eene `
i onbeperkte of slechts in onderdeelen beperkte vrijheid van
i uitoefening van de geneeskunst. Omtrent de eersten kan alleen i
de vraag gesteld worden of onder geneeskunst begrepen zijn
ook die geneesmethoden, waarbij het minder de vraag is toe- ‘
passing van wetenschap of te.chniek, die terleeren valt ent
waarin dus proeven van bekwaamheid kunnen worden afgelegd,
F als wel overbrenging van kracht, die niet te leeren valt, niet
i. valt onder aangeleerde wetenschap of techniek maar afhangt ml
j van de -physieke en psychische gesteldheid van de behandelde
I genezers. Deze vraag, die door de Amerikaansche recht-
spraak verschillend beantwoord wordt, is, gelijk vermeld, door j
i den Hoogen Raad in ons land ten voordeele van het monopolie ,
k beslist.
F I) L`it hetgeen ik hierna zal in het midden brengen blijkt 111.l. voldoende dat .
· de regeering, beinvloed door de klacht over de toename van de <«kwakzalvers»>, er
E naar streeft om de meest succes hebbende «kwakzalvers>> op te ruimen, daarom de
( op wetenschappelijke contrabande wijzende benamingen van cmystisclien Schwindel»
en ··betriigerische Zwecke»> bezigende om de zaak en bagatelle te behandelen. l
'
` .
E

ka.,