HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 866.84 KB

TIFF (Deze pagina), 8.17 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

,r‘f;“"'i
j 22 B
Bij Pruisisehe ministerieele aanschrijving werd 3 juni 1878
aan de apothekers verboden sterk werkende medicamenten af
te geven anders dan op recept va11 een arts.
Er is een voorloopig wetsontwerp in Duitschland samengesteld p
over de uitoefening van de geneeskunst door niet erkende
l genecskundigen en den verkoop .van geheime middelen. i Q
Personen, die zich bedrijfsgewijze bezighouden met de behan-
deling van ziekten, lijden en lichamelijk letsel van menschen
en dieren, zonder de erkenning van den Staat van daartoe [
bekwaam te zijn te hebben verkregen, moeten zich opgeven
aan de politie van hun woonplaats met opgave van woning en
handelingslokalen. Zij zijn verplicht handelingsboeken aan te
leggen. Het wordt hun verboden eene behandeling te doen,
die niet berust op grond van een eigen onderzoek van de te
behandelen zieken, sommige geslachtsziekten te behandelen, i
1 verdoovingsniiddelen aan te wenden, te hypnotiseeren en door
mystieke handelingen te werken.
Met het laatste wordt blijkens de memorie van toelichting
j bedoeld behandeling door handoplegging, bespreken enz. rj
Uit de memorie van toelichting op dit wetsvoorstel blijkt van U
eenen sterken aandrang van de zijde van de artsen l). Als argumen-
ten van het monopolie van de artsen worden vermeld dat de i
<<Kurpfuscher>> (kwakzalvers) in aantal ontzettend zijn toegenomen !
b.v. in Berlijn 28 in 1879 tegen 1013 in 1903, dus [600 "I/0 I
tegen eene bevolkingstoename van 60 °A,0. Of deze toename nu l
als een absoluut argument voor de afschafüng van de bedrijfs-
‘ vrijheid kan gelden is misschien twijfelachtig, daar het even
jj goed zou kunnen worden gebezigd om te betoogen dat het
publiek het vertrouwen verliest in de geneeskunst, gelijk die
door de medici in praktijk wordt gebracht.
‘ De <<Kurpfuscher» zijn meestal volgens de Pruisische medische
. __, d __ .§-
{ 1) ()ol< in de litteratuur komt deze voor. Dr. ()tto lirohnc, Regierungs und Medi-
¤ sinal Rat, (Arztliche Praxis und Medizinal(iesetzgehung) zegtzllelaas isjuist ditin het
j belang van de volksgezondheid zoo gewichtige beginsel om van wege den Staat te
zorgen voor een goed geschoold corps geneeskundigen d. i. artsen ivz 1/csv in (/u ;
A 2///0z:fk'lZi/I_§" mw hmz bcrmyë ófyliïü/ll/ef/' /2 bL'J`¢`A<'l'//Z4?/L door de moderne wetgeving vol-
‘ ledig verzuimd en op hedenlcelijlce wijze nagelaten.
r
, I
l~ 1
gj .
r
i z

r .
li-. 1