HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 824.10 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

l
j 1
l.
{ 21
‘ l
F.
. kleeden enz. werden de privileges van geregistreerde genees- j
i, · kundigen. 1
· In de meeste Staten van Duitschland was het gildewezen nog l
j, in de IQ'lC eeuw inheemsch en werd het monopolie van de [
artsen door de wet gehandhaafd door strafbedreigingen. Zoo E
P in Pruisen Q 199 Strafwetboek van I4 April 1851, in Beieren i
art. 112 Politie-Strafwetboek van IO November 1861, in Saksen 1
è Q 164 Strafwetboek van 13 Augustus 1855, in Vi/`urtemberg art.
459 Strafwetboek van 1 Maart 1839, in Baden QQ 255 en 256 j
j Strafwetboek van 6 Maart 1845, in Hessen Q 351 van de Politie-
ä strafwet van 25 November 1847. I
Bij het invoeren van de bedrijfsregeling (Gewerbeordnung)
werd dan ook door de regeeringen voorgesteld de bepalingen
van het monopolie te behouden, maar eene strooming in de
Qi, richting van vrijheid van bedrijf ook bij de uitoefening van de l
ii geneeskunst zegevierde en bij tweede lezing werd die vrijheid
aangenomen.
I Er werd alzoo aangenomen bij de Gewerbeordnung van 21
`{ juni 1869, dat ook de uitoefening van het bedrijf van genees-
i kundige aan een ieder vrijstond, zooverre niet wettelijk beper-
kingen waren gemaakt.
Straf baar werd degeen, die zonder daartoe gerechtigd te zijn j
‘ zich voor arts uitgeeft of zich een dergelijke titel toeeigent,
waardoor de meening wordt opgewekt, dat hij een geexamincerd
geneeskundige is.
Krachtens de rijks-inentingswet is alleen een arts gerechtigd
de inenting tegen de pokken te verrichten.
Verboden werd wijders bij de wet van 1 juli 1883 aan hem,
die geen arts was, om de geneeskunst uit te oefenen «im umher-
ziehen>>, dat wil, volgens de jurisprudentie, niet zeggen, dat
de niet-arts, die zijne patiënten bezoekt, ter plaatse waar hij
verwacht of besteld is, strafschuldig zou zijn, eveneens is niet
E hij strafschuldig, die een kamer huurt, waarin hij zijne patiënten
in andere plaatsen ontvangt, daar hij daar een filiaal heeft geves- `
j tigd. De straf bepaalt zich dus tot die personen, die buiten hun
j verblijf hier en daar zich opdringen als genezers zonder verwacht .
of besteld te zijn of bezocht te worden door den zieke.
1 ,
E .
l
i