HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 888.46 KB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

1 I
_ lf)

‘ Stratïvetboek de volgende, in hare bijzondere uitwerking eenig­ i
zins vreemde, wetsbepaling: <<Hij, die zonder het onderricht van
de11 arts te hebben ontvangen en zonder wettelijke bevoegd- i
heid om een zieke te behandelen als genees- of wondarts
V deze behandeling als bedrijf uitoefent en in het bijzonder zich
i ophoudt met aanwending van dierlijk of levens-magnetisme of 1
J etheruitwazemingen, maakt zich schuldig aan eene overtreding l
en zal naar de lengte van den tijd in welken hij zich met dat i
ongeoorloofd bedrijf heeft bezig gehouden en de grootte van ”
de schade, die hij daardoor heeft veroorzaakt, gestraft worden
niet gevangenisstraf van een tot zes maanden."
Deze wetsbepaling doet de vraag rijzen, wanneer nu de behan­ l
deling, in het bijzonder de aanwending van het levensmagnetisme,
i eens geen schade veroorzaakt had, ja zelfs eens genezing had
aangebracht - eene veronderstelling die toch {n’en déplaise de
Oostenrijksche Strafwet) mogelijk is en zelfs door andere wetge­
vingen blijkbaar wordt verondersteld - waarnaar wordt dan de
straf afgemeten, de straf die voor zulk eene overtreding toch
E niet al te zachtzinnig is gesteld. j
In Rusland geldt artikel IQ5 Strafwetboek, waarvan de vertaling
` luidt: <<Wie niet het recht hebbende om de geneeskunst uit te 1
oefenen of van het recht beroofd, toch zal toegediend hebben
I giftige of sterkwerkende zelfstandigheden zal worden gestraft ‘
met arrest van hoogstens 3 maanden of boete van hoogstens
300 roebels. VVie gratis den medisehen bijstand verleende, zal {
niet worden gestraft.>> Hier geldt dus eene veel ruimere vrijheid
op dit gebied, eene vrijheid slechts beperkt door te verbieden ‘
wat men redelijkerwijze kan meenen, dat nadeelig zou werken
op de gezondheid van de zieken.
In Noord-Amerika was oorspronkelijk vrijheid van uitoefening
van geneeskunst maar hier deed zich in verschillende Staten
i een drang voelen om de uitoefening van de geneeskunst te
regelen. Eene uitbreiding van het onderwijs aan de Universiteiten
van Noord-Amerika ging hier gepaard met eene uitbreiding van ‘
de rechten van hen, die als medici hun voltooid onderricht
aan die academies hadden genoten. Er werd in beginsel aan- "
genomen, dat de wetgeving van iederen Staat in de Noord- Q
I '