HomeDe vrije uitoefening der geneeskunst of het artsenmonopolie?Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 898.15 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 46.13 MB

z
1
15
mannen van de medische wetenschap en technische vaardigheid
is geoorloofd. Nu is echter de constante jurisprudentie van ons ,
hoogste rechtscollege daarmede in strijd en deze jurisprudentie l
breidt het monopolie ook uit buiten de grenzen van de medische l
wetenschap en technische vaardigheid. Niet daarin is die uit- 5
­ breidmg gelegen, dat die jurisprudentie ook dan straf uitspreekt, l
wanneer de handelingen van den onbevoegde slechts van j
i
‘ schijnwetenschap en schijn­technische­vaardigheid blijk gaven, J
. zulke handelingen vallen zeker onder de bepalingen van de wet.
" Maar het gold herhaaldelïk evallen, waarin s rake was van
4 b J P
een geneesmethode, die berustte op - om met den Hoogen
J Raad te spreken - aanwending van ware of voorgewende
krachten in dien zin dat de kracht of het menschelijk fluide 1
t
` van den magnetiseur werd overgedragen op den zieke I). Daar
g was dus geen sprake van schijnwetenschap of schijntechniek
maar als de handeling niet werkelijk overdracht van menschelijk J
ll fluide tengevolge heeft, dan was het een schijnoverdracht, die V
‘ gelijk behoort te worden gesteld - evenals schijnwetenschap .
·A met wetenschap -­ met de werkelijke overdracht. Het gold
y dus hier iets, dat niet kon worden gebracht onder de terminologie 1
t van de memorie van toelichting. Evenwel, geli`k gezegd de
S b b J 2) b 7
Hooge Raad oordeelde herhaaldelijk dat dergelijke handelingen
vielen in de wet. Zoo in de arresten van 28 December 1869 1
> .
i (VVeekblad van het Recht 3178), van 24 Mei 1886 v. h. R.
ll 5304) en in het jongste arrest van 20 November IQII {W. v.
{ h. R. 9240) besliste de Hooge Raad wederom in dien zin. In 1
dat laatste arrest overwoog de Hooge Raad <<dat de wet beoogt r
` te waarbor en dat zi` die zich als geneesheeren aanbieden ten
» Jv b
{J minste beschikken over zoodanige kennis en ervaring als
i -noodig geacht moet worden om te verzekeren dat een ieder
b b 7 7
1) Velen medici en anderen betwisten dit. Over de juistheid van deze theorie
li hooa ik het een en ander in het midden te bren en. Maar bovendien, het eldt
I 1 g . g
» hier strafzaken. Dit is de theorie die door de magnetiseurs unaniem wordt aanvaard ,
j en men zal dus, staat een magnetiseur terecht, of deze theorie moeten aanvaarden of
bewi'zen dat de ma netiseur iets anders doet. Dit laatste zal werkeli'k deskundi ren ‘
J E J ës .
l dat zijn niet alle medici maar mannen die ervaring hebben 0 > dit gebied niet ge-
. D l b 25
' I makkelijk vallen. De Hooge Raad plaatste zich dan ook op het standpunt van het _`
E overdragen van kracht hetzi` waar of voorgewend althans in 18(it en 1886.
B .l D J
l
[ l
| vl